2017/00429 - Competence Academy Public Sect

Projektnummer:
2017/00429
Projektägare:
Tourism in Skåne AB, Tourism in Skåne AB
Namn:
Competence Academy Public Sect
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
204
Projektperiod:
2018-03-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
7 970 754
Beviljat ESF-stöd:
5 329 841
Kontaktperson:
Caroline Hyrenius Forsnor
E-post:
caroline.hyreniusforsnor@skane.se
Stödmottagare postnr:
20505
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Besöksnäring sysselsätter allt fler människor och har en allt större betydelse för samhällsutvecklingen. Bara i Skåne växer besöksnäringen med i snitt 5 - 6 % per år och omsatte 2016 ca 39 000 Mkr och genererade ca 29 000 årsverken. Kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter ansvarar för verksamheter som ofta är avgörande för näringens möjligheter att utvecklas. Men förutsättningarna för den offentliga sektorns verksamhet i relation till turism och besöksnäring på lokal och regional nivå har i grunden förändrats i och med den omvälvande digitaliseringen och den ökande andelen internationella besökare.

Det finns flera trender som med accelererande kraft driver på dessa förändringar. Integration av tekniken i människors vardag är en viktig faktor här, bland annat eftersom det bidrar till ett ständigt tilltagande och personifierat informationsöverflöde. Big Data, digitalisering och automatisering innebär både risker och möjligheter och får konsekvenser för de offentligas roll i värdskap och information. Delningsekonomin har gjort sitt intåg och agerar disruptivt på många områden som berör besöksnäring och turism. Det ökande inflödet av gäster, särskilt från andra länder, innebär krav på ett anpassat och breddat värdskap. Andra viktiga förändringar är skiftet av makt och kontroll över information och varumärken från producenter till konsumenter som även blir medproducenter av upplevelser och kommunikation.

Ändrade förutsättningar skapar nya behov.
Skåne består av 33 kommuner som på olika sätt geografiskt har skapat mer eller mindre definierade
destinationer eller destinationsområden. Det finns ett stort behov att lösa samverkansfrågorna över
kommungränserna och mellan de olika offentliga aktörerna. För att lyckas krävs ökad kompetens, förståelse för en bredare rekrytering av nya kompetenser samt nya innovativa modeller för hur Skånes kommunala och Regionala näringslivs-, turism och/eller Tillväxtorganisationer ser på och agerar i sin roll som möjliggörare för att lokalt främja besöksnäringen.
De offentligas roll som värdskaps- service- samt främjande utvecklingsaktör står inför utmaningen att våga tänka nytt. Exempelvis kommer turistbyråns roll att förändras och succesivt försvinna. Detta sker redan idag. Besöksnäringens företag tar och kommer att ta ett allt större ansvar och behöver de offentliga aktörernas stöd i denna övergång.

I denna omfattande förändringsprocess följer utmaningar i form av att kunna använda kompetenser rätt så att medarbetarna får arbeta på toppen av sin kompetens. Att arbetsuppgifter som ligger utanför medarbetarnas kompetens kan bli väldefinierade nya tjänster. Förändringsprocessen kommer att kräva förändrade normer och förståelse att tillvarata och bredda rekryteringen i syfte är att skapa nya vägar in till den offentliga verksamheten för att klara en framtida kompetensförsörjning.

Genom projektet vill vi adressera följande behov;
•Kompetensutveckling av befintliga medarbetare och identifiera behovet av helt ny kompetens inom Skånes 33 kommunala turism - och näringslivs- och tillväxt-
avdelningar samt identifierade nyckelpersoner inom ex kommunala kommunikationsenheter, Stadsbyggnadskontor, mfl. Inkluderat är även identifierade
nyckelpersoner från Region Skåne/regional utveckling samt från Business Region Skånes dotterbolag .
•Identifiering och definiering av nya yrkesroller inom verksamheterna.
•Kartlägga och analysera kompetensförsörjning ur ett ickediskrimineringsperspektiv för ett mer hållbart arbetsliv samt stimulera till sociala innovationssatsningar.
•Nya former av kompetenssamverkan mellan kommunerna där modeller för kommunöverskridande kompetensnoder behöver utvecklas och implementeras.
•Förståelse, ökad kunskap om och verktyg för breddad rekrytering.
•En ökad kunskap kring hållbarhet utifrån alla tre dimensioner;
o Social hållbarhet som fokuserar på jämställdhet, mångfald och integrering
o Ekonomisk hållbarhet som fokuserar på lönsamma och resurseffektiva verksamheter och organisationer.
o Ekologisk hållbarhet som fokuserar på miljöpåverkan och effektiv användning av energi och naturresurser på destinationen.

Övergripande mål
Att lägga kompetensgrunden för ett kommande nytt gemensamt arbetssätt och att skapa en kompetenssamverkan hos Skånes kommunala och regionala näringslivs-, turism- och tillväxtorganisationer som bidrar till mer inkluderande och hållbara organisationer samt en ökad servicekvalitet i det tillväxtfrämjande utvecklingsarbetet för besöksnäringen i Skåne.

Projektmål
Genom projektet har deltagande kommunala och regionala organisationer getts förutsättningar för att bättre anpassa sina verksamheter, utvecklat nya former av kompetenssamverkan som möjliggör att de bibehåller och utvecklar rätt kompetenser i samklang med omvärldens krav. Samtidigt med en ökad förståelse för och vilja till breddad rekrytering.

Förväntade resultat av projektet är
Stärkta offentliga leveranser som är anpassat till omvärldens nya krav och kundernas beteende.
Implementerade arbetsmetoder och processer för hur kompetenser inom de kommunala organisationerna tas tillvara, utvecklas och matchas utifrån omvärldens krav på nya kompetenser.
Insikt och ökad förståelse för breddad rekrytering och en förstärkt kunskap kring mångfald och jämställdhetsperspektivet som en framgångsfaktor för organisationen.
Stärkt mottagarkapacitet hos deltagande organisationer (dvs, en ökad vilja och förmåga att söka lösningar för sina kompetensbehov även bland grupper som traditionellt har svårare att göra inträde på arbetsmarknaden)
Deltagande organisationer och individers kompetens har stärkts, utifrån att driva och utveckla organisationen och verksamhet kopplat till nya roller och funktioner.
Utvecklad kompetenssamverkan och samallokering av resurser mellan Skånes 33 kommuner.
En modell för att bygga kompetensnoder har tagits fram och projektet har varit nationell och transnationell pilot för "kompetensdelning och kompetenssamverkan"

De långsiktiga effekterna av detta projekt är:
De kommunala och regionala organisationerna har stärkt sin attraktivitet som en modern och jämställd arbetsgivare och ser mångfald som en tillgång i byggande av en attraktiv organisation.
Skånes 33 kommuner ser kompetensnoder, kompetenssamverkan och kompetensdelning som ett naturligt sätt att skapa hållbara offentliga leveranser
Samverkan mellan besöksnäringen och de kommunala organisationerna har funnit nya former och ger därmed en bättre förutsättning för kommande arbete.
De offentliga leveranserna till besöksnäringen har på ett nytt sätt anpassats till omvärldens förändrade krav och beteende. Detta leder förhoppningsvis till ett stärkt näringslivsklimat.

En omställning av detta slag bör ha den ultimata effekten att besöksnäringens tillväxt säkras och detta ska ge konsekvensen ökad omsättning och fler arbetstillfällen.