information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00427 - Värmland Tillsammans

Projektnummer:
2017/00427
Projektägare:
Karlstads kommun, Karlstads kommun, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Staben
Namn:
Värmland Tillsammans
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2018-04-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
51 168 147
Beviljat ESF-stöd:
24 126 570
Kontaktperson:
Jennie Holmberg
E-post:
jennie.holmberg@karlstad.se
Stödmottagare postnr:
65184
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Cirka hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen i Värmland är utrikes födda, och knappt hälften av dem är inskrivna i etableringsuppdraget. Uppföljningar av etableringsuppdraget visar att en liten andel har någon form av arbete eller studier ett år efter att de avslutat etableringen. Många nyanlända söker därför försörjningsstöd hos kommunerna när de skrivs ut ur etableringen och kommuner larmar nu om ökade kostnader. Antalet utrikes födda hushåll med försörjningsstöd har ständigt ökat och 2015 utgjorde de drygt en tredjedel av alla hushåll. En stor andel riskerar långa tider i utanförskap om ingenting görs. De insatser och projekt som i vissa fall erbjuds i regionen är inte anpassade till den målgrupp som står allra längst ifrån. Denna målgrupp behöver framförallt individuellt anpassat stöd, att bli "mött där jag är", nära och förtroendeskapande kontakter. Insatserna är skräddarsydda utifrån varje individs enskilda behov, önskemål, förutsättningar och förmågor. Det kan exempelvis vara hälsofrämjande insatser, språkstöd, motivationshöjande insatser, samordning av stödinsatser och klargörande av arbetsförmåga.

Den psykiska och fysiska ohälsan bland utrikes födda är hög och många har en komplex vårdproblematik, odiagnosticerade besvär och en oklar arbetsförmåga. Det finns även ett stort mörkertal gällande funktionsnedsättningar hos målgruppen, endast 2% av de inskrivna i etableringen har en funktionshinderkod till skillnad mot cirka en tredjedel av övriga inskrivna på Arbetsförmedlingen. Mycket få personer inom etableringen som har en etableringsplan på deltid, eller som får hälsofrämjande insatser. Något behöver göras så att inte denna grupp hamnar i ett permanent utanförskap.

Trots det stora antalet nyanlända som kommit till Sverige så är bristen på arbetskraft stor. Arbetslösheten tros öka under 2018 vilket till stor del beror att det tar tid för de nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden är starkt könssegregerad och sysselsättningsgraden mellan könen skiljer sig mycket åt. Utrikes födda kvinnor är den grupp som har lägst andel sysselsatta. Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda kvinnor är större i Sverige än i många andra länder. Utomeuropeiskt födda och personer med högst förgymnasial utbildning utgör tre av fyra inskrivna på Arbetsförmedlingen i Värmland. Allt fler står allt längre från arbetsmarknaden och en stor andel riskerar långa tider i arbetslöshet och bidragsberoende. Arbetslösheten är för första gången större bland den minoritet som är födda utrikes än den majoritet som är födda i Sverige.

Tio av länets kommuner vill inom ramen för projektet Värmland Tillsammans, i samverkan med bland andra Arbetsförmedlingen, Landstinget i Värmland och civilsamhället, utveckla insatser, metoder och aktiviteter för målgruppen utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden. Målgruppen finns både bland utrikes födda kvinnor och män med försörjningsstöd och bland kvinnor och män inom etableringen som inte klarar av att ta del av etableringsinsatserna. Målet är att förhindra långvarigt utanförskap och att målgruppen ska komma närmare arbetsmarknaden eller etablera sig i studier eller arbete