2017/00412 - WestKomp 0.1

Projektnummer:
2017/00412
Projektägare:
Nätverk Westum, Nätverk Westum/ Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla
Namn:
WestKomp 0.1
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
626
Projektperiod:
2018-04-01 - 2020-06-30
Total projektbudget:
7 042 422
Beviljat ESF-stöd:
4 700 664
Kontaktperson:
Margareta Näsmark
E-post:
margareta.nasmark@westum.se
Stödmottagare postnr:
45150
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Westum är en nätverksorganisation av 32 kommunala lärcentra/vuxenutbildningar i Västsverige. Genom samverkan ska vi uppnå bättre resultat och bli mer effektiva.

Vårt verksamhetsområde utgår från hur politikområdena arbetsmarknad, näringsliv och utbildning bäst kan samverka för att kompetensförsörjningen får största framgång.

Vår ambition kan sammanfattas i att vi, via vår samordning i nätverket, vill bidra till en strukturell förändring i att möta näringslivets och de enskilda individernas kompetensbehov genom att tillsammans i ett regionalt nätverk, genomföra mer kostnadseffektiva, flexibla och behovsanpassade kompetensinsatser/ utbildningar som är i linje med de regionala prioriteringar och med det som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Westum är bred i sina samverkansformer och arbetar med både större strategiska arbeten och projekt, men ingår och initierar också mindre, mer anpassade insatser.
Vår ambition är att bygga vidare på de här erfarenheterna och kunskapen i våra kommande engagemang. Därför avser vi att söka finansiering för projektet ``WestKomp 0.1 – i samverkan för kompetensutveckling inom digitalisering`` inom ramen för "Stärkt digital kompetens för små och medelstora företag".

Behovet av kompetensutveckling inom digitalisering hos anställda och företagare inom besöksnäringen och handel identifierades i ett tidigt skede i vår pågående behovsinventering, dessutom båda branscher är strategiskt prioriterade både på nationell och regional plan. Därför har vi valt en avgränsning på besöksnäring och handel även inom detta projekt.

Syftet med WestKomp 0.1 är att genom samverkan mellan olika kommunala lärcentra/vuxenutbildningar stärka sysselsatta kvinnors och mäns och även SME:s förmåga att möta omställningsbehoven på arbetsmarknaden utanför storstadsregioner i Västra Götaland på sikt. SME:s får en ökad beredskap i att möta förändringar inom arbetsmarknaden utifrån en ständigt förändrande digitala kunskapskrav.

På projektnivå vill vi bidra till att deltagande kvinnor och män stärker sin ställning på arbetsmarknaden genom stärkt kompetens inom området digitalisering som en följd av projektets insatser kopplad till digitaliseringskraven.
WestKomp 0.1 kommer att pågå under nästan två år med start i april 2018. Under analys och planeringsfasen kommer vi att göra en behovskartläggning på individnivå som ska bygga på de svaren som inhämtats från 87 SME företag med nära 1200 anställda totalt i hela regionen innan projektansökan lämnats in.

Våra utbildningsinsatser kopplad till digitalisering kommer att utformas utifrån de deltagande kvinnors och mäns behov och den enskilda arbetsplatsens krav på kompetensutveckling. Vi planerar att genomföra både kortare och längre insatser inom flera olika verksamhetsområden, i flexibla former och upplägg som ger möjlighet till nätverkande och rustar de anställda med relevant omvärldskunskap.
I utformningen av aktiviteterna kommer vi ställa stor fokus på kostnadseffektivitet. Därför kommer vi utnyttja möjligheterna som ges av befintliga digitala lösningar, såsom sändning av föreläsningar i realtid (via telebild/ videokonferens, Facebook live, Youtube live) från ett ort till andra kommuner som har deltagare med samma behov av kompetensutveckling inom digitalisering.

Jämställdhetsintegrering och tillgänglighet kommer att säkerställas i projektets alla faser och samtliga aktiviteter.