2017/00381 - Fokus familjen

Name:
Fokus familjen
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer:
2017/00381
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2018-01-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
18 767 813
Beviljat ESF-stöd:
12 625 197
Kontaktperson:
Gunnar Ärnström
E-post:
gunnar.arnstrom@uppsala.se
Specifikt mål:
2.3

Projekt:
Fokus familjen

Tidsplan:
2018-01-01-2020-12-31

Projektägare:
Uppsala kommun, arbetsmarknadsavdelningen (projektägare).

Samverkansaktörer:
Arbetsförmedlingen, Malmö stad, Sankt Lukas Stiftelsen (DK).

Total omsättning:
28 mnkr

Finansiering:
Uppsala kommun 9,1 mnkr
-försörjningsstöd 7,1 mnkr
-kontant 2 mnkr
ESF 18,9 mnkr

Bakgrund:
Trots en mycket god arbetsmarknad ligger andelen familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd i Uppsala kommun över rikets genomsnitt för jämförbara kommuner.

Syfte, metod och mål:
Syftet med denna ansökan är att utveckla metoder för att fler försörjningsstödstagare i Uppsala kommun ska komma ut i egen försörjning. Detta ska ske genom att bygga vidare på det sedan 2016 bedrivna pilotprojektet "Familjesatsningen" med ett multikompetent team. Denna ansökan innebär att resurser sätts in för att skala upp piloten till att omfatta flera familjer och koppla på flera kompetenser som har efterfrågats under pilotverksamheten och bedriva ett metodutvecklingsarbete där projektresultaten implementeras in i ordinarie verksamhet. Det övergripande målet är att 400 individer i familjer som uppburit långvarigt försörjningsstöd ska komma i egen försörjning eller stegförflyttas närmare arbetsmarknaden när projektet avslutas år 2020. Syftet är även att de metoder som utvecklas vad avser arbetslivsinriktad rehabilitering ur familjeperspektiv och mätning av stegförflyttning på arbetsmarknaden ska implementeras i den egna organisationen och nå nationell spridning.