information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00379 - Trappan Resurscenter

Projektnummer:
2017/00379
Projektägare:
ABF Örebro län, ABF Örebro
Namn:
Trappan Resurscenter
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
375
Projektperiod:
2018-04-01 - 2021-03-31
Total projektbudget:
24 627 554
Beviljat ESF-stöd:
16 409 189
Kontaktperson:
Åsa Wilson
E-post:
asa.wilson@abf.se
Stödmottagare postnr:
70362
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

TVÅ RESURSCENTER - ÖREBRO OCH UPPSALA

Projektet ska bidra till att personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden kommer i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarkanden. Målgruppen har i många fall en sammansatt problematik, med arbetslöshet i kombination med t.ex. ohälsa, sociala skäl, språkhinder eller funktionsnedsättning som förför nedsatt arbetsförmåga.

Vår avsikt är att i två delprojekt skapa kreativa integrerande arbetsplatser där medarbetarna - projektdeltagarna - utifrån sina egna förutsättningar, i gemenskap med andra, ökar sin förmåga att skaffa anställning, skapa nya jobb, utveckla kunskap och lärande för att uppnå egen försörjning.
Projektägare är ABF Örebro län och i varje delprojekt är ABF huvudansvariga och samarbetar med Coompanion samt föreningar, myndigheter och företag utifrån de lokala förutsättningar.
Gemensamma samarbetspartners är Arbetsförmedlingen och respektive kommun.

Resurscenter ska erbjuda kapacitetsuppbyggnad som främjar vägen till egenförsörjning inom privat, frivillig eller offentlig sektor. I respektive delprojekt, etableras under projekttiden ett kooperativt arbetsintegrerande socialt arbete för arbete, utbildning och egen försörjning. Genom att använda folkbildningens metoder för lärande och kooperationens organisationsform ska dessa företag efter projektets avslutande leva vidare i respektive lokalsamhälle och utvidga sin målgrupp till att omfatta alla i behov av de stödjande insatser som ges i den nya miljö som skapats i projektet.

I resurscenter erbjuds:
- Individuell utvecklingsplan baserad på djupintervjuer och resurskartläggning för att uppnå ökad egenmakt.
- Nätverk, gemenskap och förebilder/mentorer som stöd för individuell personlig och professionell utveckling.
- Starta eget-rådgivning, individuellt behovsanpassad, för deltagare i projektet som har en affärsidé.
- Studie- och yrkesvägledande orientering samt uthålligt stöd för att söka jobb.
- Förberedelse för anställning i det kooperativa företaget som med deltagarnas medskapande utvecklar affärs- och verksamhetsmöjligheter.
- Förberedelse för egenanställning. Det kooperativa företaget kan utgöra arbetsgivare åt personer (egenanställda) som själva utvecklar sin karriär genom att ta in olika uppdrag. Kooperativet fakturerar den egenanställdes uppdragsgivare och betalar ut lön till den egenanställde. Formerna för detta utvecklas under projekttiden.

Metodutveckling för att uppnå projektets mål och ambition sker i samarbetet mellan de engagerade aktörerna där den samlade kompetensen är omfattande och väl verifierad. Deltagarna kommer att kompetensutvecklas i svenska språket, branschkunskap, kooperation, samhällsorientering, ledarutveckling och entreprenörskap. De ska ges möjlighet att prova på att vara cirkelledare, starta föreningar, starta eget och/eller sociala företag samt bygga nätverk inom civilsamhället och näringslivet.

Under tre år ska 50-60 personer per år erbjudas plats i vardera delprojekt. Varje individ ska delta och bära med sig aktivitetstöd i planerade aktiviteter på 50 - 60 %. Utöver det ska deltagarna fritt och frivilligt delta och även leda andra folkbildningsinsatser; studiecirklar, kurlturarrrangemang, workshops m.m. Jämnställdhetsperspektiv förutsätts i projektets alla delar och designas i enlighet med ESF:s kravspecifikationer. Detta såväl som tillgänglighet och icke diskriminering är integrerade i projektägarens och samarbetspartners ordinarie verksamhet.

Gemensamma nyckelord/karatäristika: Arbetsgemenskap, Egenmakt, Individuell planering, Medskapande, Socialt företagande, Entreprenörskap, Egenanställning

ÖREBRO - SOMALISKT RESURSCENTER
Vår satsning riktar sig specifikt till arbetslösa somaliesvenskar och tar utgångspunkt i egen identitet, kultur, förmågor och kunnandet inom den egna gruppen. Projektets centrala aktör och initiativtagare är Föreningen Afrikas Horn Kulturcenter och genomförandet sker i stadsdelen Vivalla med goda förutsättningar för utvecklad samverkan med lokala föreningar och företag. I anslutning till föreningens övriga verksamhet anordnas projektet som en Framtidsverkstad för nya initiativ och lärande.

Specifika nyckelord/karaktäristika: Mobilisering i målgruppen, Dubbel språkkompetens, Framtidsverkstad

UPPSALA - TRAPPAN RESURSCENTER
ABF ska tillsammans med Hyresgästföreningen, IF Metall, Kommunal samt andra lokala föreningar bygga upp mötesplatser och sociala företag i Stenhagen och Gränby för människor som bor och lever där, i avsikt att främja egenmakt och självorganisering. Resurscentrum blir ett laboratorium där människor påbörjar sin bildningsresa, en väg till arbete, vidare studier, engagemang; en rörelse av egenmakt, delaktighet och framtidstro. Vår avsikt är att skapa förutsättningar för i första hand kvinnor som står särskilt långt från arbetsmarknaden med målet att på sikt bli självförsörjande.

Specifika nyckelord/karaktäristika: Kvinnor, Facklig förankring, Folkbildning, Folkrörelse, Människosyn, Pedagogik