information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00378 - Gröna Gången

Namn:
Gröna Gången
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Sala Kommun, Arbete och Försörjning
Projektnummer:
2017/00378
Planerat antal deltagare:
110
Projektperiod:
2018-03-01 - 2021-02-28
Total projektbudget:
20 085 114
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
13 553 273
Kontaktperson:
Christina Söderström-Nilsson
E-post:
christina.soderstromnilsson@sala.se
Specifikt mål:
2.3

Samtidigt som arbetsmarknaden ser bättre ut än på länge ökar gruppen kvinnor och män som står riktigt långt ifrån arbetsmarknaden eller studier. De drabbas av utanförskap, dålig ekonomi, ohälsa och ibland social utslagning. Kommunen, Landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har under många år haft olika samverkansprojekt runt denna grupp. Trots detta så lyckas vi dåligt med denna grupp. Vi lyckas inte riktigt hitta de frön som finns inom varje människa att växa och mogna. Vår erfarenhet visar att det just nu finns ett glapp i kedjan för att stötta dessa människor. De behöver både tid och nya metoder för att kunna lyckas.
Projektets målgrupp är nyanlända som inte lyckats i sina försök att lära sig det svenska språket, långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Innehållet i aktiviteterna kommer att vara helt individuellt utformade utefter var och ens behov. En noggrann kartläggning av individens kompetenser, kunskaper och dilemman i livet kommer att genomföras i ett lösningsfokuserat perspektiv. Personens egen vilja och målbild med sitt liv kommer att ligga i fokus.
Forskning visar att Gröna Aktiviteter är mycket effektiv när människor tappat fotfästet i livet. Aktiviteter inom gröna näringar med andra olika hälsoinspirerande aktiviteter blir en röd tråd inom projektet. Aktiviteter i både praktik och teori kommer att genomföras.
Metoden Suggestopedi kommer att användas som metod i språkinlärning för nyanlända.
Aktiviteter inom friskvård/hälsa, arbetsmarknadskunskap, information om det Svenska samhället och privat ekonomi kommer kontinuerligt att erbjudas.
Varje deltagare kommer att erbjudas deltagande i 6 månader. En flexibilitet kommer att finnas om behov finns av längre tid i projektet.
Alla deltagare kommer att erbjudas praktikperioder för att utforska sin egen förmåga samtidigt som de får en inblick i olika typer av arbeten.
En utmaning är också att få arbetsgivare att anställa personer med olika funktionshinder samt att erbjuda praktikplatser. Att få arbetsgivare att se att mångfald i arbetsgrupperna är en tillgång på företagen. Projektledarna kommer här att ha en viktig roll i anskaffning samt uppföljning/stöttning vid praktik och eventuell anställning.
Målsättningen med hela projektet är ge människor, med ibland obefintligt självförtroende och negativ självbild, en plattform av hopp och bättre självbild så att de orkar och vill ta tag i sitt liv med egen försörjning och ett självständigt liv.