2017/00344 - Klusterutvärdering 2017/00214

Name:
Klusterutvärdering 2017/00214
Region:
Västsverige
Projektägare:
Strategirådet, Strategirådet
Projektnummer:
2017/00344
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2017-05-31 - 2019-02-28
Total projektbudget:
845 750
Beviljat ESF-stöd:
845 750
Kontaktperson:
Kajsa Rosén
E-post:
kajsa.rosen@strategiradet.se
Specifikt mål:
2.1

Strategirådet har fått i uppdrag att utvärdera fyra socialfondsprojekt inom ramen för utlysningen Unga i mobilitet inom Socialfondens programområde 2 – Ökade övergångar till arbete, som använt mobilitetsprogram som metod för att bryta utanförskap hos unga. Klusterutvärderingen ska besvara följande övergripande frågeställningar:

- På vilket sätt kan mobilitet som metod bidra till att bryta utanförskap, i synnerhet hos unga som står långt från arbetsmarknaden?
- På vilket sätt kan metoden implementeras/tillvaratas i ordinarie verksamhet och hur kan implementeringsprocessen stödjas?
- Hur bör framtida utlysningar designas för att socialfondsmedel på bästa sätt ska kunna bidra till regionala utmaningar och behov?