2017/00324 - MILSA Utbildningsplattform

Name:
MILSA Utbildningsplattform
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Skåne Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsetabler
Projektnummer:
2017/00324
Planerat antal deltagare:
164
Projektperiod:
2017-10-16 - 2021-06-30
Total projektbudget:
41 568 738
Beviljat ESF-stöd:
27 847 297
Kontaktperson:
Katarina Carlzén
E-post:
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se
Specifikt mål:
1

Projektet "MILSA utbildningsplattform" ska utveckla, genomföra och utvärdera en nationell webbaserad utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation. Utgångspunkten för projektets arbete är att tillgänglig information och kunskap om samhälle och hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för nyanlända flyktingar att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Vidare har WHO lyft fram kultursensibel hälsokommunikation som en nyckelinsats för att stärka hälsan hos migranter.

Effekten förväntas vara en nationell kapacitetsutveckling och en professionalisering av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Därigenom stärks samhälls- och hälsokommunikatörers funktion i etableringen samt individens position på arbetsmarknaden. Genom projektet stärks nyanlända flyktingars förutsättningar för egenmakt, hälsa och delaktighet vilket är en grundläggande förutsättning för en effektiv etablering på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska genomföras av universitet geografiskt fördelade över Sverige, i samarbete med aktörer inom samhällsorientering, hälsokommunikation, länsstyrelserna och berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Den kommer att vara webbaserad, kopplad till portalen informationssverige.se och kompletteras med fysiska lärträffar, seminarier och konferenser.

150 samhälls- och hälsokommunikatörer ska genomgå utbildningen. I projektarbetet kommer deltagarna i utbildningen att nå ut till ca 3300 nyanlända män och kvinnor.

Projektet är en del av den forskningsbaserade stödplattformen MILSA i samarbete med länsstyrelserna. MILSA verkar för en mer kunskapsbaserad utveckling av mottagande och etablering av flyktingar i ett nära samarbete mellan praktik och akademi.

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne. Uppsala universitet samordnar utbildningen.

Ändringar:
164 samhälls- och hälsokommunikatörer ska genomgå utbildningen. I projektarbetet kommer deltagarna i utbildningen att nå ut till ca 4 100 nyanlända män och kvinnor.