2017/00314 - Kompetens i Kronoberg

Diarienummer:
2017/00314
Namn:
Kompetens i Kronoberg
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00314
Projektägare:
Region Kronoberg, Regional utveckling Region Kronoberg
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
572
Projektperiod:
2017-11-15 - 2020-01-15
Total projektbudget:
6 141 909
Beviljat ESF-stöd:
4 906 387
Kontaktperson:
Agneta Klingenvik
E-post:
agneta.klingenvik@kronoberg.se
Stödmottagare postnr:
35231
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117
Utvärderingsrapporter:

Kompetens i Kronoberg är initierat av nätverket för kommunernas näringslivschefer vilket samordnas av Region Kronoberg. Frågan om kompetensförsörjning ligger högt upp på agendan i nätverket eftersom många företag har svårigheter med att rekrytera efterfrågad kompetens. Näringslivet i Kronoberg utgörs till stora delar av små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Behovet av kunskapshöjning är stort för att företagen ska kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft liksom behovet av att kunna attrahera unga och framförallt kvinnor till tekniska yrken. Initiativet till projektet bygger på en pilotstudie som genomförts i Ljungby kommun i samverkan med Region Kronoberg inom ramen för Kompetensplattformsuppdraget. Initiativet utgör också insats A i handlingsplanen för Kompetensförsörjningsstrategi för Kronobergs län 2016-2025. Studien från Ljungby presenterades hösten 2016 i nätverket för näringslivschefer vilka såg värdet av en gemensam insats och utifrån pilotstudien initierade ett länsövergripande kompetensprojekt . Projektet har även förankrats i Kompetensforum Kronoberg vilka utgör samhandlingsmotorn i det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
En särskild projektgrupp har tillsatts och inom nätverket och under en tid arbetat med att ta fram innehållet i det länsövergripande projektet. Målgruppen för projektet är små och medelstora företag i Kronobergs län. Insatserna i projektet vänder sig till både arbetsgivare och arbetstagare. Projektet innehåller följande fyra grundpelare:
• Gemensam kartläggningsmetod av företagens behov av kompetens
• Coachningsinsatser för att främja företagens strategiska kompetensförsörjningsarbete
• Konkreta kompetensutvecklingsinsatser för arbetstagare och arbetsgivare
• Undersöka möjligheten och förutsättningarna till en gemensam digital utbildningsplattform riktad mot näringslivet.