information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00308 - Hälsofrämjande etablering

Projektnummer:
2017/00308
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner, Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Arbetsmarknadssektionen
Namn:
Hälsofrämjande etablering
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
480
Projektperiod:
2017-12-18 - 2021-03-31
Total projektbudget:
51 282 965
Beviljat ESF-stöd:
23 943 174
Kontaktperson:
Carina Cannertoft
E-post:
carina.cannertoft@skl.se
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

För att de som nu kommer till Sverige ska kunna nå sin fulla potential är en god hälsa grundläggande. Nyanlända har rätt till etableringsinsatser upprättade i en etableringsplan. Förstudier av visar att det finns risk för att det finns en oupptäckt ohälsa, endast en liten del har en upptäckt ohälsa. Risk finns för att individerna inte ges de aktiviteter, insatser och åtgärder som är anpassade efter behovet.

Förstudier har visat på det stora behovet av samverkan kring nyanlända. Flera förslag på utvecklingsområden belyses också. De horisontella principerna integreras i varje del. Förväntade resultat är att:

• Projektet har utvecklat strukturer och arbetssätt som bidragit till att personer i etableringen med ohälsa och eller funktionsnedsättning identifierats och erbjudits rätt stöd.
• Projektet har tillämpat, prövat eller utvecklat metoder och samverkansformer/strukturer mellan berörda parter för att förbättra förutsättningarna så att nyanlända kvinnor och män med ohälsa och eller funktionsnedsättning snabbare kommer i arbete, utbildning eller kommer närmare arbetsmarknaden.
• Projektet har tagit fram en strategi för att förankra och implementera metoderna på nationell nivå.

Projektet ska, kort sagt, ge bättre förutsättningar för att nyanlända med ohälsa och eller funktionsnedsättning kommer i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden. Det nationella mervärdet utöver bättre förutsättningar för nyanlända är en mer effektiv samverkan mellan berörda aktörer och effektivare resursutnyttjande.