information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00256 - Klusterutvärdering 2017/00063

Projektnummer:
2017/00256
Projektägare:
Tranquist Utvärdering AB, Tranquist Utvärdering AB
Namn:
Klusterutvärdering 2017/00063
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2017-04-28 - 2019-07-31
Total projektbudget:
1 266 500
Beviljat ESF-stöd:
1 266 500
Kontaktperson:
Joakim Tranquist
E-post:
joakim@utvardering.se
Stödmottagare postnr:
23413
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Klusterutvärdering 2017/00063 för utlysningarna 2015/00984 och 2016/00323 enligt Svenska ESF-rådets ramavtal för utvärdering 2015/00059.
Klusterutvärdering är en övergripande utvärdering som ska samla resultat från fem
projekt med samma förväntade resultat och effekter – kompetenshöjning för integration.
Projektens gemensamma nämnare är att genom individuell och organisatorisk kompetensutveckling öka erfarenhetsutbytet mellan olika verksamheter och nya eller utökade nätverk som kan fungera som plattformar för integration.
Det samlade resultatet av samtliga beviljade projekt i utlysningarna ska i klusterutvärderingen fångas på en aggregerad nivå. Det ger möjlighet till jämförelser, kunskapsöverföring och lärande mellan projekten, ägare och samverkansparter och ett sätt att bättre koppla resultaten till regionala utvecklingsstrategier. Det ökar också chanserna att kunna fånga resultat och effekter som uppstår utanför det enskilda projektet.
Klusterutvärderingen syftar till att både säkerställa utvärderingsbarheten för att kunna dra slutsatser om satsningens utveckling och samlade resultat, och generera nytta och stärka projektens lärande och utveckling under genomförandet. Klusterutvärderingen ska främst sammanställa och analysera projektens genomförande på en aggregerad nivå och till viss del följa processerna inom respektive projekt. Klusterutvärderingen ska löpande följa och analysera projektens resultat och processer för att genom regelbunden återföring främja lärandet och vara till nytta för projekten och Svenska ESF-rådet. Klusterutvärderingen ska även analysera aggregerade resultat och hur väl dessa svarar mot utlysningarnas förväntade resultat. Utvärderingen ska också verka för att resultaten kommer till nytta för relevanta intressenter. Resultaten ska förutom till beställaren redovisas till de berörda projektens intressenter och
regionala aktörer som strukturfondspartnerskap och regionalt tillväxtansvarig.

I avropsunderlaget anges följande frågor som centrala för klusterutvärderingen:
1) I utlysningarna efterfrågas resultat både på individuell som verksamhetsnivå i syfte att nå effekterna stärkt integration i Sydsverige och därmed bidra till ökad sysselsättning och ett hållbart arbetsliv. Hur fungerar utlysningens förändringsteori i förhållande till de fem olika projekten, vilka formulerat sina egna förändringsteorier för att nå utlysningens tänkta resultat och effekter?
2) Jämföra och analysera de olika tillvägagångssätt som projekten använder för att nå samma tänkta resultat och effekter. Kan man genom de olika metoder ändå nå samma resultat, och om inte, vad kan skillnaderna bero på?
3) I utlysningarna framhålls det att arbete med lika möjligheter och icke-diskriminering också ligger i arbetet med att stärka och förbättra integrationen i Sydsverige. Därför är den horisontella principen lika möjligheter och icke-diskriminering genomgående i utlysningen och i projekten och bör därför ges stort utrymme i projektens aktiviteter för att uppnå de förväntade resultaten både på individ- och organisationsnivå. En frågeställning blir därmed att undersöka och återkoppla om det har det blivit så i projekten. Varför, varför inte? Och
spelar det roll för projektens resultat eller inte?
4) Hur förankrad är satsningen med de två utlysningarna hos relevanta mottagare?
5) Hur förankrade är projektens uppdrag hos deltagare och beställare? Finns det skillnader och vad betyder förankringen för resultatuppfyllelse i projekten?
6) I den formativa utvärderingen ingår även att bidra till lärandet i de olika organisationerna som deltar – när projekten går mot sina slut vad och hur har detta lärande tagit sig för former och har processen i sig förändrats och hur har det i sådana fall bidragit (eller inte) till att nå mål och resultat?

Klusterutvärderingen ska utgå från utlysningarnas förväntade resultat och planeras utifrån frågeställningarna ovan. Det är därför viktigt att klusterutvärderaren rekonstruerar utlysningarnas förändringsteori och hur projekten relaterar till desamma. Klusterutvärderingen ska föreslå sätt att själv genomföra datainsamling i syfte att besvara frågorna. Andra former av statistik kan också ingå som underlag.

Uppskattningsvis beräknas hela insatsen uppgå till 2 000 timmar. Åtgången av timmar uppskattas vara mer omfattande i början och i slutet av uppdraget. Primära mottagare av utvärderingen är Svenska ESF-rådet och Strukturfondspartnerskapet i Skåne-Blekinge. Även projekten och dess styrgrupper är mottagare av utvärderingen.