2017/00249 - ASF Akademin

Projektnummer:
2017/00249
Projektägare:
Coompanion Sverige Ekonomisk förening, Coompanion Sverige Ekonomisk förening
Namn:
ASF Akademin
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1700
Projektperiod:
2017-12-31 - 2021-02-28
Total projektbudget:
28 625 281
Beviljat ESF-stöd:
19 130 535
Kontaktperson:
Sven Bartilsson
E-post:
sven.bartilsson@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
11637
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

ASF Akademin syftar till att stärka de arbetsintegrerande sociala företagen som arbetsmarknadspolitisk aktör. Det för att stärka företagens förmåga och handlingsutrymme att arbeta med arbetsintegration – det vill säga stärka kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden. Det ska framförallt ske genom att kompetensutveckla anställda och förtroendevalda, med målsättning att stärka programområdets målgrupp på arbetsmarknaden.

Projektet omfattar 3 övergripande delar:
- Ledarskapsutbildning
Projektet kommer att fokusera på ledarskapsutbildning för det arbetsintegrerande sociala företagen.
Här handlar det om att fokusera på grupputveckling och hur processen går till när en grupp deltagare når högre mognad tillsammans, där ledarskapet är flexibelt anpassar sig utifrån gruppens behov och leder den framåt.
- Arbetsträning kvalitetssäkring
Arbetsträning i ett arbetsintegrerande socialt företag är att vara med i arbetet 100 % av sin förmåga. Den görs individuell efter den enskildes förmåga och intresse. Här sker kompetensutveckling för individer kopplat till arbetsträningen i ASF:et.
- Validering
Det är viktigt att hitta ett enhetligt system för validering, det vill säga för hur den kunskap som man får genom att delta i och driva ett arbetsintegrerat företag går att validera och säkerställa.

Vi vill också lägga grunden för ett långsiktigt arbete där kompetensutvecklingsinsatser för ASF kan kanske bli en del av Arbetsförmedlingens programpaket, av vuxenutbildning och i nationella insatser genom Folkhögskolor och Folkbildning.

Projektet kommer att ha verksamhet nationellt och samverkan sker mellan aktörer, organisationer och myndigheter. Referensgruppen är en viktig del i det arbetet och här finns projektets samverkanspartners med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, SKL, Tillväxtverket, Skoopi, Certasf och Coompanion. Coompanion Sverige Ek. Förening är projektägare.

Bakgrunden till projektidé är att en av 18 utvecklingsgrupper har arbetat med att utveckla idéer kring att hitta långsiktig kompetensplattform och kompetensutveckling för det arbetsintegrerande sociala företaget under PIACS förstudie period 2016-2017. Vi ser idag ett stort behov av kompetensutveckling för de arbetsintegrerande sociala företagen och utveckla samverkan med andra aktörer och myndigheter. Planerad start av projektet är 15 september 2017 och med avslut 15 mars 2020.