information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00210 - Yrk In

Projektnummer:
2017/00210
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges Kommuner och Regioner
Namn:
Yrk In
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
400
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-06-30
Total projektbudget:
30 616 862
Beviljat ESF-stöd:
20 368 916
Kontaktperson:
Johanna Kreicbergs
E-post:
johanna.kreicbergs@skl.se
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Samtidigt som det finns en stor efterfrågan på många av de yrkesgrupper som utbildas på gymnasieskolans yrkesprogram så finns det grupper av ungdomar som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden, t ex de som saknar gymnasieutbildning, nyanlända och individer med funktionsnedsättningar. En av de största utmaningarna vi står inför är att bättre rusta dessa grupper så att de också får tillträde till arbetsmarknaden.
För att ge fler killar och tjejer från dessa grupper reella möjligheter att etablera sig i arbetslivet måste dels ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på likvärdighet och intersektionalitet genomföras på gymnasieskolans yrkesprogram. Det kommer också behövas nya modeller för anpassad studie- och yrkesvägledning och en ökad flexibilitet i antagningen.

Ett ökat intresse för yrkesutbildning kan inte styras genom någon form av nationella beslut om dimensionering utan det handlar om att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet och kvalitet. Gymnasievalet är svårt för många elever och därför spelar vägledningen en viktig roll.

Utgångspunkten är att ta tillvara och fortsätta det arbete som pågår i Plug in 2.0. Projektet vill höja kvaliteten i effekterna av det arbete som redan pågår i stället för att starta nya parallella processer.

Kvaliteten i insatserna fås genom det flernivåarbete som innebär att nationella, regionala och lokala instanser samarbetar och att det finns en helhetsyn på utvecklingsarbetet.

Målgruppen är ungdomar 15 – 24 år, med särskilt fokus på nyanlända. Målgrupperna väljs från de regioner som ingår i Pluginprojektet.

Projektmålet är att skapa insatser riktade till 400 unga kvinnor och män som står inför förbereder/ska återuppta studier på gymnasiet.

Utöver dessa mål gäller ständig uppmärksamhet på lika möjligheter och icke diskriminering, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt jämställdhet. Kunskap om förekomst av och mekanismer bakom diskriminering, utestängning utifrån tillgänglighet och kön används i projektets utformande och genomförande. Centralt är också att identifiera och undanröja hinder för att alla deltagare oavsett diskrimineringsgrund ska kunna vara delaktiga i projektets insatser. Utifrån problem- och analysfasen kommer följande två angrepssätt att utvecklas och prövas.

• Förbättrad studievägledning
• Flexibel antagning, Nyanländas tillgång till yrkesprogram och läsa svenska under tiden

Våra redskap vi kommer att använda, i kombination eller enskilt
• Arbetsmarknadsutbildning
• Arenor där deltagare träffas ("Verkstäder"/Studiegrupper) i optimal intersektionalitet
• Stöd och service till företag, utbildning av deltagande företag/handledning
• Praktik på företag
• Utbildning av lärlingslotsar/mentorer/yrkescoacher
• Nya former för individuell yrkes- och studievägledning
• Studiebesök i andra branscher
• Olika varianter av flexibel antagning och former för yrkesutbildning
• Karriärportföljer för nyanlända