2017/00208 - Status, kvalitet och matchning

Diarienummer:
2017/00208
Namn:
Status, kvalitet och matchning
Projektnummer:
2017/00208
Projektägare:
Riksföreningen Teknikcollege Sverige, Riksföreningen Teknikcollege Sverige
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
1916
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-10-31
Total projektbudget:
48 490 157
Beviljat ESF-stöd:
32 632 756
Kontaktperson:
Peter Stenberg
E-post:
peter.stenberg@teknikcollege.se
Stödmottagare postnr:
11485
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Teknikcollege är ett nationellt koncept där företag, kommuner och utbildningsanordnare samverkar för att öka attraktionskraften och stärka kvaliteten på industrirelevanta utbildningar. Med kvalitetskriterier som grund formar Teknikcollege regionala strategier för ett gemensamt mål: industrins tillväxt och kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsfrågan är bred med många aspekter som påverkar. Teknikcollege har etablerat en möjlighet till strategiskt kompetensförsörjningsarbete med en plattform för samverkan mellan de parter som berörs. I och med detta är Teknikcollege en betydande påverkanspart mot myndigheter och departement. Den samverkan som finns idag, mellan utbildning och företag, mellan kommuner samt mellan olika utbildningsnivåer har gjort att Teknikcollege fungerar som modell för andra branscher och i politiken.
För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa. Det är väsentligt att det finns industrirelevant utbildning i företagens närhet. Samtidigt är det alldeles för få ungdomar som väljer dessa utbildningar.

Utmaningen består i att strukturomvandlingen gör att kompetenskraven förändras snabbt och att kompetensen till branschen måste utvecklas i samma takt. Snabbare anpassning inom hela utbildningssystemet behövs till de förändringar som nu sker inom industrin.

Projektansökan har arbetats fram genom workshops med representanter från Teknikcollege runt om i landet. Utgångspunkten har varit de gemensamma utmaningarna kopplat till industrins framtida kompetensförsörjning. Utmaningarna har brutits ned till tre områden som projektet är tänkt att omfatta:

1. Stärkt regional samordning kring systematiserat arbete med kompetensförsörjning för industrisektorn
2. Ökad kvalitet i utbildningen genom ämnesintegration och arbetsplatsförlagt lärande i syfte att stärka relevansen för utbildningarna och underlätta övergångarna till arbetsmarknaden
3. Ökad kännedom om industrirelevanta utbildningar och yrken för en ökad och breddad rekrytering till utbildningarna

Med denna ansökan vill vi skapa synergieffekter, involvera så många relevanta aktörer som möjligt och få ett brett lärande emellan de olika temaområdena. Vi ser särskilt stora utvecklingsmöjligheter och stor potential för att långsiktigt kunna stärka, utveckla och bibehålla en matchning mellan företagens kompetensbehov och det utbildningarna levererar i output av arbetskraft.
Projektets kärna är en fördjupad samverkan mellan näringslivet och utbildning för att ur ett långsiktigt perspektiv säkra kompetensförsörjningen för svensk industri. Projektet kommer att drivas inom minst 13 regioner runt om i landet och det kommer att finnas ett kontinuerligt lärande mellan temaområdena så att erfarenheterna kommer till nytta för övriga inom Teknikcollegesamverkan. Det övergripande syftet med projektet är att stärka de ungas etablering i arbetslivet. Därför är den främsta målgruppen för de satsningar som genomförs de unga i åldrarna 15–24. Varje temaområde ska leverera resultat som bidrar till en bättre matchning mellan företagens arbetskraftsbehov och utbildningsväsendets utbud.

Projektet kommer att ske i samverkan med alla parter inom Teknikcollege. Det innebär näringsliv, utbildningsväsende, branschorganisationer, fackförbund samt övriga samverkansorganisationer som kommer att verka för stärkt regional samordning, ökad kvalitet i yrkesutbildningarna samt ökad attraktivitet för yrkesutbildningar.
Under analys- och planeringsfasen kommer projektet startas upp och temaområdena får tydliga arbetssätt som säkrar projektets verksamhet och resultat. Omvärldsanalyser och kartläggningar för metodutvecklingen kommer genomföras.
Under genomförandefasen kommer metoder utvecklas som förstärker de samverkansstrukturer vi har inom Teknikcollege och tillämpas i de områden som definierats.
Under avslutningsfasen presenterar utvärderaren en slutgiltig bild av projektet som omfattar en ekonomisk slutredovisning samt slutrapport om utfallet och resultatet. Projektets verksamhet kommer att styras och följas upp i en tydlig organisation och projekt- och tidplan med koppling till mål och resultat.
Ett axplock av viktiga förväntade resultat samt effekter på längre sikt är:
• Bättre matchning mellan utbildningarna och företagens behov av kompetens
• Collegeformen blir en del i ordinarie kommunal verksamhet
• Implementering av branschvalidering för industrin
• Stakare förankring hos kommunerna för industrins kompetensförsörjning
• Teknikcollege blir en sammanhållande aktör
• Kvalitetssäkrad utbildning
• Utvecklade egenskaper inom innovation & entreprenörskap
• Ökad anställningsbarhet och stärkta övergångar till arbetsmarknaden
• Bryta könsstereotypiska utbildningsval/heterogena klasser
• Ökat intresse hos motiverade unga att välja yrkesutbildningar
• Fler sökande till yrkesutbildning
• Bredare rekryteringsbas