information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00200 - Fokus Yrkesutbildng VO

Projektnummer:
2017/00200
Projektägare:
Föreningen Vård- och omsorgscollege, Föreningen Vård- och omsorgscollege
Namn:
Fokus Yrkesutbildng VO
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-04-30
Total projektbudget:
6 004 012
Beviljat ESF-stöd:
2 821 886
Kontaktperson:
Carin Bergström
E-post:
carin.bergstrom@vo-college.se
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

I projektet kommer Föreningen Vård- och omsorgscollege (VO-College), som består av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, att tillsammans med samverkansparter och intressenter utveckla metoder som skapar effektivare strukturer för en bättre yrkesutbildning.

Arbetet kommer att organiseras utifrån VO- College samverkansstruktur med breda partnerskap bestående av arbetsgivare, fackförbund och utbildningsanordnare på regional och lokal nivå. Hela VO-College organisation, bestående av 22 regionala college, kommer på olika sätt att delta aktivt i projektet Både regionala och lokala VO-College är mottagare av resultaten. På detta sätt kommer projektet att ytterligare stärka samverkansstrukturen.

Projektet fokuserar på följande fyra problemområden:
Branschens bredd med flera olika yrkesområden behöver synliggöras. Att utbilda sig till ett yrke inom vård och omsorg ska ses som en möjlighet av både pojkar och flickor, män och kvinnor. I VO-College samverkansstruktur finns en potential som kan nyttjas i högre grad då det gäller att öka attraktionskraften. I dagsläget saknas både gemensamt vedertagna metoder och ett systematiskt arbete.

Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver vidareutvecklas som ett led i att attrahera fler kvinnor och män att söka sig till yrket. Genom utvecklade strukturer och ett ändamålsenligt stöd för arbetplatslärande ökar möjligheten både till yrkesutveckling för medarbetare i stort och stödjande funktioner i form av handledare och språkombud som får en "mylla" att verka i.

Språk- och kommunikationskompetens är viktig för alla och behöver utvecklas både inom ramen för yrkesutbildning och på arbetsplatser inom vård och omsorg. Metoder med fokus på samverkan mellan språkutvecklande utbildning och arbetsliv behöver vidareutvecklas.

Efterfrågan på APL– platser inom vård och omsorg ökar och metoder för ändamålsenliga och nya sätt att handleda behöver utvecklas och komplettera det arbete som görs i dag.

Det övergripande målet är att projektet ska stärka och utveckla yrkesutbildningen inom vård och omsorg. Det behövs ett ökat intresse för yrkesutbildning på gymnasienivå, men även vuxenutbildning och YH-utbildning är viktiga att stärka. Genom att fler inom VO-College samverkansstruktur får mer kunskap om att arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt, förväntas projektet synliggöra att utbildning och arbeten inom vård och omsorg är lika intressanta för både kvinnor och män, ungdomar och vuxna.

Projektet ska också bidra till utvecklingen av språkstödjande funktioner och metoder. Personer med annat modersmål än svenska eller som av andra skäl är i behov av stöd för sin språkutveckling ska kunna få det stöd de behöver under utbildning och arbete. Projektet ska också stärka det arbetsplatsförlagda lärandet genom vidareutveckling av metoder för handledning.