information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00198 - Yrkeskompassen

Projektnummer:
2017/00198
Projektägare:
Uddevalla kommuns gymnasiekontor, Uddevalla kommuns gymnasiekontor
Namn:
Yrkeskompassen
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2017-07-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
1 931 218
Beviljat ESF-stöd:
907 672
Kontaktperson:
Bo Sillén
E-post:
bo.sillen@foretagsam.se
Stödmottagare postnr:
45181
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Bakgrund
Uddevalla kommun har en av Sveriges största sammanhållna gymnasieskolor vilket ger kommunen unika möjligheter at anpassa utbildningar efter elevernas individuella behov. Gymnasieskolan har varit särskilt framgångsrik i arbetet med gymnasiala lärlingsutbildningar vilket lagt grunden för den framgångsrika satsningen Lärlingskompassen där kommunen samarbetar med nationella partners och med 60 skolor i hela landet.

Projektbeskrivning
Detta är också utgångspunkten för projektet Yrkeskompass" som med fyra olika delprojekt syftar till dels att genom bättre vägledning påverka ungdomars efterfrågan på gymnasial yrkesutbildning, dels att ge skolor och skolhuvudmän bättre möjligheter att genom tydliga och uppföljningsbara modeller säkerställa kvalitet i utbudet av sådana utbildningar. Arbetet utgår från behov i skolor som driver gymnasial lärlingsutbildning men modellens delar 1, 3 och 4 kan användas även i skolförlagd yrkesutbildning

I modellens del 1 konkretiseras en vägledningsprocess i grundskolans högstadium som ska ge fler ungdomar ett successivt växande intresse för yrkesutbildningar. Modellen ska visa hur undervisningen år 7-9 kan flätas samman med aktiviteter utanför skolan där elevernas upplevelser från olika yrkesroller på ett naturligt sätt kan kopplas till reflektioner och diskussioner om den egna personliga utvecklingen och kommande studieval

I modellens del 2 visas hur företagen lokalt, regionalt eller branschvis med en av skolan utgiven "företagskatalog" kan locka fler ungdomar till lärlingsutbildningar. Modellen ska bidra till att lyfta de gymnasiala yrkesutbildningarnas betydelse i arbetet med regionala kompetensplattformar.

I modellens del 3 skapas en struktur för ämnesintegration mellan APL och gymnasiegemensamma ämnen genom förslag till verklighetsbaserade uppgifter som eleven kan utföra i anslutning till APL. Uppgifterna ska förberedas och följas upp i skolan förberedas vilket underlättas av koppling till den LärlingsAPP som Uddevalla kommun tagit fram för att underlätta kommunikationen mellan elever, yrkeslärare och handledare i APL.

I modellens del 4 sammanställs en tydlig och transparent struktur för kvalitetsuppföljning av det arbetsplatsförlagda lärandet och dess kopplingar till skolans övriga undervisning. Utgångspunkten är de samlade erfarenheterna att kvalitet i APL bygger på vissa gemensamma framgångsfaktorer som är särskilt viktiga inom lärlingsutbildningar där minst hälften av utbildningstiden är arbetsplats-förlagd.

Horisontella kriterier
Jämställdhet, icke-diskriminering inkludering och funktionshinder är perspektiv som genomsyrar hela modellarbetet där särskilt delprojekten 1 och 3 ger lärarna stora möjligheter att använda ung-domarnas iakttagelser i arbetslivet med reflektioner och diskussioner såväl om elevernas egna drömmar och mål som om skolans arbete med värdegrundsmålen

Projektarbete
I projektarbetets tre faser deltar rektorer, yrkeslärare, andra lärare och vägledare från Uddevalla och Kungsbacka kommuner tillsammans med övriga samarbetspartners i Lärlingskompassen samt inköpta externa tjänster, bl a för fortsatt utveckling av LärlingsAPPen och utvärdering.

Budget
Budgeten för projektet "Yrkeskompass" uppgår till 1, 834 tkr varav 353 tkr i analys- och planerings-fasen som beräknas pågå 4 månader (juli-oktober 2017) varefter projektarbetet avslutas i december 2018

Utvärdering, implementering och spridning
Modellens olika delar ska användas i Uddevallas och Kungsbackas egna skolor och utvärderingen av projektet ska bl a belysa strategiska framgångsfaktorer och problem i implementering av modellen.
Samtidigt ska modellen inspirera skolor och skolhuvudmän i hela landet att arbeta med tydliga och uppföljningsbara strukturer för vägledning och APL. Genom samarbetet med nationella och regionala partners samt löpande spridning av resultat inom Lärlingskompassens nätverk finns också möjlig-heter att sprida goda förebilder. För detta ändamål planeras hösten 2018 två seminarier, ett nationellt och ett för skolornas samarbetspartners i de nordiska länderna.