2017/00194 - Yrkesutbildning ett smart val!

Name:
Yrkesutbildning ett smart val!
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
WorldSkills Sweden AB, WorldSkills Sweden AB
Projektnummer:
2017/00194
Planerat antal deltagare:
250
Projektperiod:
2017-06-07 - 2020-08-31
Total projektbudget:
18 920 698
Beviljat ESF-stöd:
12 673 084
Kontaktperson:
Patrick Ärlemalm
E-post:
pontus.slattman@worldskills.se
Specifikt mål:
2.2

Bakgrund
Sverige har ett omfattande behov av välutbildade anställda i tillräcklig mängd och det finns ett stort behov av arbetskraft inom yrken där det idag råder kompetensbrist. Många unga söker arbete trots att många arbetsgivare är oroliga för sin kompetensförsörjning samtidigt som intresset för gymnasieskolans yrkesprogram minskar och yrkesvalen styrs av könsnormer. Internationella erfarenheter visar att yrkestävlingar bidrar till att stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet, attraktionskraft och underlättar ungdomars övergång från skola till arbetsliv och medverkar till att förstärka den nationella kompetensförsörjningen.

Mål/syftet
Projektet ska öka kunskapen hos elever för ett bättre och samtidigt mindre könsstereotypt beslutsunderlag inför gymnasievalet. Yrkesutbildningarnas kvalitet och status ska höjas genom skolyrkestävlingar och stärkt samverkan med arbetsmarknaden. De planerade och genomförda åtgärderna leder till en förbättrad och mer attraktiv yrkesutbildning, som i högre utsträckning motiverar ungdomar att välja yrkesutbildning och som därmed förväntas få ett ökat antal sökande.

Metod
Projektet ska genomföra kunskaps- och statushöjande lokala och regionala skolyrkestävlingar i samverkan med yrkeselever, yrkeslärare, yrkesvägledare, skolor, branscher, företag och kommuner. Utveckla och implementera yrkestävlingskoncept för ett ämnesintegrerat arbetssätt i yrkesutbildningen för ökad kvalité, relevans, verklighetsbaserat lärande och förstärkt värdegrund för jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och tillgänglighet.

Projektägare är WorldSkills Sweden som är ett samarbete mellan Svenskt Näringsliv, LO och staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Utöver dessa parter medverkar även branschorganisationer, yrkesnämnder, myndigheter, skolor och företag aktivt och ekonomiskt i denna angelägna och viktiga satsning.

Startdatum: 2017-05-22
Slutdatum: 2020-08-31