2017/00176 - Vux 2.0

Name:
Vux 2.0
Region:
Stockholm
Projektägare:
Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad, Arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad
Projektnummer:
2017/00176
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2017-12-15 - 2022-06-30
Total projektbudget:
18 686 459
Beviljat ESF-stöd:
14 002 989
Kontaktperson:
Mikael Fallmo
E-post:
mikael.fallmo@edu.stockholm.se
Specifikt mål:
1

Projektet Vux 2.0 kommer att introducera digitala verktyg inom hela vuxenutbildningen i Stockholms stad.
VUX 2.0 innebär en kompetenshöjning för pedagogisk personal för att dessa ska få förbättrade möjligheter att använda de möjligheter som digital teknik ger att erbjuda en variation av pedagogiskt stöd för att möta varje elevs behov. Projektet väntas i förlängningen bidra till att studieresultaten ökar och att undervisningen blir mer tillgänglig för alla oavsett kön eller funktionsnedsättning. Resultat som väntas av projektets arbete är förbättrade möjligheter till en individualiserad undervisning, ökade möjligheter till överblick över klassen och förstärkta möjligheter till löpande feedback till eleverna och effektiviserad administration för lärarna.

Inom vuxenutbildningen gäller generellt att kurserna bedrivs med höga krav på individanpassning. Samtidigt är klasserna ofta stora, kurserna är relativt korta och eleverna har allt mer skiftande bakgrund, förutsättningar och språklig kompetens. Dessa omständigheter gör sammantaget att behovet av stöd för individualiserad undervisning är stort.

Aktiviteter för att öka kunskaperna om jämställdhetsaspekter och tillgänglighet kopplat till digitala verktyg är en del av projektet.

Projektet ägs av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad