2017/00173 - GR SAMSYV: Allas ansvar

Diarienummer:
2017/00173
Namn:
GR SAMSYV: Allas ansvar
Projektnummer:
2017/00173
Projektägare:
Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR), GR Utbildning
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2017-09-01 - 2019-08-30
Total projektbudget:
2 717 124
Beviljat ESF-stöd:
2 717 124
Kontaktperson:
Johanna Redelius
E-post:
johanna.redelius@grkom.se
Stödmottagare postnr:
41664
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR Utbildning, är projektägare av ESF-projektet GR SAMSYV: Allas ansvar som genomförs under två år med start i september 2017. Inom ramen för projektet kommer GR tillsammans med kommuner i Göteborgsregionen utveckla arbetet med studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Projektet utgör en del av arbetet med den strategiska kompetensförsörjningen i regionen.

I projektet kommer tre kommuner (pilotkommuner) under GRs ledning att pröva och fördjupa arbetet i projektet. Deltagande pilotkommuner är Härryda, Stenungsund och Partille. Resultaten som utvecklas i pilotkommunerna kommer att göras generaliserbara och spridas vidare till övriga kommuner i Göteborgsregionen.

Projektet syftar till att skapa förutsättningar för deltagande pilotkommuner att utifrån lokala behov och med hjälp av beprövade modeller och metoder utveckla studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Avsikten är att tydliggöra hur hela kommunen samt lokalsamhällets arbetsliv kan arbeta tillsammans för att bidra till den strategiska kompetensförsörjningen. I arbetet är ett särskilt fokus att kontinuerligt beakta hur faktorer som kön, funktionsnedsättning och etnicitet påverkar individers valmöjligheter. Projektets ambition är vidare, genom att det möjliggör en förstärkt och breddad studie- och yrkesvägledning, att bidra till påverkan på och breddning av individers valkompetens.

I projektets första steg genomförs en kartläggning av nuläget, varefter det tillsätts arbetsgrupper med bred representation i var och en av de tre kommunerna. Utifrån kartläggningen utarbetas kommunala planer för studie- och yrkesvägledning i de tre kommunerna. När planerna tagits fram prövas de och implementering av dem påbörjas i pilotkommunerna. Därefter tas en generaliserbar modell fram, för hur studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar kan organiseras, detta med utgångspunkt i erfarenheterna från projektet.

Förväntade resultat på individ-, organisations- och projektnivå är att utvecklade metoder för vägledning utarbetas, vilka kan bidra till att elever inom hela utbildningskedjan utvecklar en god valkompetens. För att studie- och yrkesvägledningen ska bli hela skolans ansvar krävs förtydligad ansvarsfördelning av vägledningsuppdraget, en större kunskap hos lärare, skolledning och andra relevanta yrkesgrupper såsom elevhälsans personal kring vad studie- och yrkesvägledning innebär och hur den kan integreras i alla delar av skolans verksamhet. För att projektet också ska kunna bidra till den strategiska kompetensförsörjningen lokalt kommer projektarbetet att genomföras i samarbete med hela kommunen samt det lokala arbetslivet.

Den generella modell som tas fram förväntas bidra till projektets strategiska påverkansmöjligheter samt möjlighet till spridning så att fler skolor och kommuner kan börja ta sig an arbetet med att göra studie- och yrkesvägledning till hela skolans ansvar.