information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00169 - På lika villkor

Projektnummer:
2017/00169
Projektägare:
Utbildningsförvaltningen, Område stadsgemensamt, Utbildningsförvaltningen/Område stadsgemensamt/Vägledningscentrum
Namn:
På lika villkor
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
2
Projektperiod:
2017-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
2 020 936
Beviljat ESF-stöd:
2 020 936
Kontaktperson:
Ellinor Dyne
E-post:
ellinor.dyne@educ.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40229
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar är ett område som visat sig vara bristfälligt. I både nationella och lokala rapporter har konstaterat att kommunerna saknar rutiner och strukturer för hur man där bedriver likvärdig studie- och yrkesvägledning för alla elever. Det framgår också att huvudmannen inte tar ansvar för att skolornas studie och yrkesvägledning organiseras på ett tillfredsställande sätt. Enligt Allmänna råden för studie- och yrkesvägledning (2013) ska elever från grundskolan till gymnasiet ha tillgång till studie- och yrkesvägledning. Syftet med projektet, På lika villkor, är att säkerställa att alla elever i Göteborg får tillgång till studie- och yrkesvägledning genom hela sin skoltid, från tidiga åldrar till gymnasieskolans slut, kan tillägna sig karriärkompetens samt göra väl övervägda val av utbildning, yrke och framtida arbete. Studie- och yrkesvägledningen ska utformas så att likvärdighetsmålen jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering säkerställs på alla nivåer. Målen för projektet är att • utveckla övergripande strategiska strukturer för staden samt stödja respektive förvaltning i att anpassa strukturerna efter sina behov • inom hela skolsystemet, systematiskt kvalitetsutveckla kommunens arbete med studie- och yrkesvägledning genom att få huvudmännen att fråga skolorna efter resultat som berör studie- och yrkesvägledning På lika villkor är ett projekt inom Utbildningsförvaltningen, Område stadsgemensamt, som kommer att bedrivas vid Vägledningscentrum. Under projektet kommer det att vara träffar där politiker och chefer inom utbildningssektorn möts för att diskutera, identifiera och ta fram en struktur för studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. Arbetet kommer att ha ett normkritiskt jämställdhetsperspektiv där skolans kompensatoriska uppdrag är centralt, dvs. varje elev ska mötas utifrån sina behov, oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, social situation eller religion. Likaså beaktar projektets tillgänglighet för funktionshindrade. Projektet kommer också att samarbeta med GR:s projekt i frågor som berör erfarenhetsutbyte, utvärdering och spridning.