2017/00168 - Etableringslyftet

Diarienummer:
2017/00168
Namn:
Etableringslyftet
Projektnummer:
2017/00168
Projektägare:
Sigtuna Kommun, Sigtuna kommun
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
350
Projektperiod:
2017-12-01 - 2021-02-26
Total projektbudget:
37 801 504
Beviljat ESF-stöd:
25 327 471
Kontaktperson:
Mikael Brant-Lundin
E-post:
mikael.brant-lundin@sigtuna.se
Stödmottagare postnr:
19835
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Etableringslyftets vision är att på ett effektivt och samordnat sätt ta tillvara på de nyanländas reella kompetens och att aktivt bidra till att de kommer närmare egenförsörjning. Detta skall ske dels genom individanpassade insatser för kartläggning, förenklad validering, matchning, yrkesintroduktion och språkutveckling och dels genom en utvecklad samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner. Tidigare insatser i Sigtuna kommun visar att de människor som får möjlighet att testa på ett arbete, får en ökad självkänsla och ofta ökade förutsättningar till egenförsörjning. Genom utvecklingsarbetet i projektet skall vi skapa förutsättningar för att sedan implementera metoderna och organisationen i ordinarie verksamhet, och därmed skapa en hållbar samarbetsprocess inom regionen.

Etableringslyftet skall med sina insatser se till att målgruppen rustas för att möta arbetsmarknadens behov och bidra till behovet av kompetens som finns hos regionens arbetsgivare. Det finns ett stort behov av personal för enklare arbetsuppgifter, både inom kommunal verksamhet, privat sektor och ideell sektor. Genom det utvecklade samarbetet mellan aktörerna och den utvecklade matchningen av kompetens förstärks kompetensförsörjningen i hela Arlandaregionen. För att kunna stärka matchningen och den långsiktiga kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden behöver vi dock fånga upp individerna tidigt, och aktivt samverka kring individen både under etableringsfasen och under arbetsmarknadsinsatser efter etableringsprogrammet. De insatser som nu ofta sker sekventiellt behöver istället ske parallellt och även anpassas till individens förutsättningar och behov. Genom en mer flexibel språkutveckling och en kortare yrkesintroduktion i form av en tidsbegränsad traineetjänst kommer individen närmare arbetsmarknaden och egenförsörjning.

Arbetet med deltagarna innebär följande huvudprocess:
-deltagaren träffar en jobbcoach där en kartläggning sker för att fånga upp deltagarens bakgrund och yrkeserfarenhet samt eventuella utmaningar i sin inlärning eller kring sociala sammanhang
- en gemensam handlingsplan tas fram i samverkan mellan berörda aktörer, med individuellt anpassade insatser såsom språkutveckling och kortare yrkesutbildningar
-en förenklad validering genomförs kring deltagarens reella kompetens
-en kompetensprofil tas fram för varje individ
-en matchning sker mot arbetsmarknaden, och den nyanlända får prova på ett arbete under en kortare eller lite längre tid.

Tillsammans så lyfter vi arbetet med etablering av nyanlända till nästa nivå!