2017/00152 - Din Coach

Diarienummer:
2017/00152
Namn:
Din Coach
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2017/00152
Projektägare:
Omsorg om personer med funktionshinder, Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
32
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-08-31
Total projektbudget:
5 241 517
Beviljat ESF-stöd:
3 912 622
Kontaktperson:
Anna Myhr
E-post:
anna.myhr@gotland.se
Stödmottagare postnr:
62139
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

På Gotland finns många unga vuxna med komplexa svårigheter som försvårar möjligheten att ta sig ut på arbetsmarknaden. Gruppen är större än för riket i övrigt. Dessa unga vuxna har inte fördel av den goda arbetsmarknaden och de övriga insatser som görs för unga på Gotland. De behöver ett mer förstärkt stöd.

På Gotland är antalet unga personer (19-24 år) med aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa är högre än i riket. Det handlar till stor del om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD och autism. I åldrarna upp till 22 år är det vanligare på Gotland än i riket med insatser enligt LSS (lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade), framför allt bland män.

Projektansökan tar avstamp i ett Finsamfinansierat projekt (LärSam) som arbetat med struktur och samverkan kring målgruppen. Detta projekt kan ses som en förstudie till denna ansökan, där arbete med individ står i centrum.

En viktig samarbetspart i denna ansökan är socialförvaltningens Daglig verksamhet (DV) på Gotland. Här har man utvecklat ett arbetssätt visat sig vara en väg mot arbetsmarknad. Modellen " Insteget - en process mot anställning" där coacher/medarbetare arbetar utifrån 4 steg: inrekrytering, visionsbygge, aktivitet, utmatchning. Projektet vill använda denna modell i den utökade målgrupp som beskrivs ovan.

Förutom nära stöd till deltagare ingår fortsatt satsning på samverkan mellan de myndigheter/parter deltagarna har kontakt med. Det finns också ett allmänt behov av kunskap kring målgruppen hos arbetsgivare och arbetsplatser.

Noterbart är att könsfördelningen mycket ojämn i projektets målgrupp. Bland dem som uppbär aktivitetsersättning är förhållande cirka 70% män och 30% kvinnor. Projektet kommer att medvetet arbeta för att de kvinnor som ingår i målgruppen får samma möjlighet att delta i insatsen som männen. Forskning tyder på att NPF har andra utryck hos unga kvinnor och att de inte får sin diagnos förrän senare i livet.

Projektet kommer till stor del att bedriva i nära samarbete med ordinarie verksamheter på Gotland. Detta – tillsammans med erfarenheter från det strukturinriktade projektet LärSam – ger goda förutsättningar för implementering av framgångsrikt arbetssätt.