information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00139 - Välbefinnandecoachning & Integ

Namn:
Välbefinnandecoachning & Integ
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Landstinget Blekinge, Landstinget Blekinge, Blekinge kompetenscentrum
Projektnummer:
2017/00139
Planerat antal deltagare:
82
Projektperiod:
2017-09-01 - 2019-08-31
Total projektbudget:
4 608 964
Beviljat ESF-stöd:
3 073 809
Kontaktperson:
Asmir Saljunovic
E-post:
asmir.saljunovic@ltblekinge.se
Specifikt mål:
2.3

Enligt Statistiska centralbyrån har Blekinge län, i relation till befolkningsmängden, den högsta arbetslösheten i Sverige. Idag är 13525 personer öppet arbetslösa. 32% av dom är utrikesfödda utanför Europa. Denna grupp är särskilt drabbad då många varit tvungna att resa från sina hem till följd av krig. Av denna anledning är förekomsten av psykisk ohälsa större i denna grupp än hos övriga arbetssökande. Det är av yttersta vikt att hantera problemet av humanitära skäl men också pga. att psykisk hälsa är en av de viktigaste prediktorer till att lyckas närma sig arbetsmarknad och egenförsörjning.

Projektet är ett initiativ baserad i dialog med regionala institutioner som har bärande funktioner för individers inkludering i arbetslivet och samhället. Dessa samtal har förts mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, primärvård i Blekinge län, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommun och utbildningsverksamheter som Littorina folkhögskola och Studieförbundet Vuxenskolan. Tillsammans har vi identifierat behovet av att stärka det individanpassade stödet som idag finns tillgängligt i regionen.

Vi på Blekinge kompetenscentrum planerar att tillsammans med ovan nämnda institutioner genomföra en insats som baseras sig på en personcentrerad tjänst. Vi kommer att, i en första fas av projektet, utbilda en grupp utrikesfödda personer med akademisk bakgrund i metoden personcentrerad välbefinnandecoachning som är baserad på en integrerad biopsykosocial modell. Efter avslutad utbildning kommer coacherna knytas till verksamheter som våra samarbetspartners valt ut och på plats finnas tillgängliga för att möta individer som står långt från arbetsmarknaden till följd av sammansatt problematik. Utbildningen är evidensbaserad och har studerats och validerats i ett stort antal publicerade artiklar under de senaste 25 åren. Personcentrerad vård är för övrigt en av strategierna i Blekinge inför framtidens sjuk- och hälsovård. Metoden vi ämnar arbeta med baseras på komponenter som utgår från vem individen är och de förutsättningar som individen har, till skillnad från den traditionella vården, där förutsättningar fastställs på grundval av vad vårdsystemet har att tillgå. Det som har visat sig vara verksamt i liknande projekt är den självförstärkande delen av individens möjligheter att påverka sin egen livssituation. Individen stärks för att kunna göra egna medvetna val för sin egen hälsa och mål i livet.

Vi förväntar oss att deltagarna, såväl coacher som klienter som blir coachade, får ett ökad välbefinnande och stärker sin fysiska, mentala och sociala hälsa som ökar förutsättningarna för anställning och en väg till försörjning. Projektet ska tillämpa rutiner och metoder som främjar jämställdhets, mångfald -och ickediskrimeringsperspektiven för att synliggöra och säkerställa att dessa teman blir det tongivande temat under projektets genomförande. I och med det nära samarbete som projektet kräver av parterna involverade, ser vi att vinster i form av mer direkt kommunikation och samarbete sker mellan institutioner i samhället där även gemensamma mål ställs på utmaningar som rör en av de mest sårbara grupperna i dagens samhälle.