information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00082 - VISA

Namn:
VISA
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Linköpings kommun, Socia´l- och omsorgsförvaltningen
Projektnummer:
2017/00082
Planerat antal deltagare:
130
Projektperiod:
2017-09-01 - 2020-10-31
Total projektbudget:
15 935 467
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
7 528 536
Kontaktperson:
Linn Karlsson
E-post:
linn.b.karlsson@linkoping.se
Specifikt mål:
2.1

Det här projektet syftar till att få 150 långtidsarbetslösa biståndstagare närmare arbetsmarknaden genom att på ett innovativt sätt arbeta med individuella lösningar för att förbättra deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Projektet ska även ge underlag för långsiktig strukturell påverkan hos berörda samhällsaktörer.
Projektet bygger på ett partnerskap som omfattar två av kommunerna i Östergötland; Linköping och Motala. Vidare är samordningsförbunden i Linköping och Motala kommun samarbetspartner i projektet tillsammans med FoU-centrum i Linköpings kommun. Bland intressenterna i projektet hör fyra organisationer med omfattande erfarenhet av målgruppen. Dessa organisationer ingår i projektet genom ett transnationellt samarbete.

I de båda projektkommunerna identifieras en grupp människor som passerar mellan olika myndigheter utan att närma sig en egen försörjning. I denna kategori finns ofta en outredd och mångfacetterad problematik som försvårar planering och möjligheterna att fullfölja insatser på längre sikt. Psykisk ohälsa och bristande insikt om sina svårigheter är vanligt förekommande för individerna i målgruppen. Andra hinder för arbete som återfinns inom målgruppen är socialt undandragande och isolerade, analfabetism, liksom andra typer av språkhinder. Vidare finns missbruk, kriminalitet och beroendeproblematik inom målgruppen. En förstudie som genomfördes 2016 konstaterar att befintliga stödinsatser inte är anpassade efter den enskildes behov och förutsättningar. Ytterligare försvårande faktorer är hindrande strukturer i form av attityder och bristande kunskaper hos potentiella arbetsgivare. En konsekvens är långvarigt beroende av försörjningsstöd. Gemensamt för målgruppen är att de har en nedsatt arbetsförmåga på grund av en komplex problematik präglad av fysiska och psykiska hinder, och som bedöms ligga långt ifrån arbetsmarknaden.

Det krävs nya och innovativa sätt att stödja individerna i målgruppen att komma närmare arbetsmarknaden, samtidigt som en strukturell påverkan på samhällsnivå är viktig för att minska långtidsarbetslösheten för den här målgruppen.
Projektet avser att på ett innovativt sätt använda framgångsrika metoder för att långtidsarbetslösa bidragstagare med funktionsnedsättning ska komma närmare arbetsmarknaden. Projektet bygger på metodutveckling genom att på ett systematiskt sätt samla in befintlig kunskap och erfarenhet, nationellt och transnationellt, om effektiva metoder och sedan anpassa och applicera metoderna i arbetet med den aktuella målgruppen. Projektet avser att systematiskt implementera, utvärdera och dokumentera de erfarenheter och kunskaper som genereras inom projektet för vidare spridning nationellt och transnationellt.
Metodutvecklingen omfattar verksamhet som utförs av arbetsterapeuter, sjukgymnast, psykolog, socialsekreterare, samt arbetsmarknadskonsulent. Projektet kommer skapas utifrån två plattformar: en lärandeplattform och en implementeringsplattform, mellan vilka projektets aktiviteter pendlar och interagerar.