information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2017/00077 - Effektivare mottagande

Projektnummer:
2017/00077
Projektägare:
Uppsala Kommun, Uppsala kommun
Namn:
Effektivare mottagande
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
340
Projektperiod:
2017-11-01 - 2019-10-31
Total projektbudget:
8 636 083
Beviljat ESF-stöd:
6 444 076
Kontaktperson:
Margit Lehman
E-post:
margit.lehman@uppsala.se
Stödmottagare postnr:
75375
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Idén till projektet "Effektivare mottagande" uppkom inom Uppsala kommuns enhet för samordning av flyktingfrågor. Uppsala kommun har under år 2015 och 2016 tagit emot att ökat antal asylsökande och nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar, i jämförelse med tidigare år. Då kommunens verksamhet utförs i en miljö av kontinuerlig förändring, är en flexibel och lärande organisation med hög effektivitet en förutsättning för att kommunen ska klara sina samhällsuppgifter och de krav som kommuninvånarna ställer på utbud, kvalitet och service. Uppsala kommun är en av de största arbetsgivarna i regionen. Uppsala kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för alla, samt en förebild vad gäller mottagande av nyanlända och inkluderande förhållningssätt.

Uppsala kommuns åtgärder och insatser i mottagandet av asylsökande och nyanlända samlas kring målet att individen snabbt ska vara etablerad. För att lyckas med detta finns ett behov bland Uppsala kommuns medarbetare genom ökad kunskap utveckla, effektivisera och skapa förutsättningar för ett bättre mottagande. Nationella studier och utredningar visar hur stereotypa föreställningar om kön och funktionalitet påverkar individens möjligheter till etablering negativt. Som konsekvens får nyanlända kvinnor och nyanlända med funktionsnedsättning systematiskt ett senare och sämre stöd för etableringen.

Mot denna bakgrund söker Uppsala kommun projektmedel till projekt "Effektivare mottagande" vars fokus är kompetensutveckling för anställda inom Uppsala kommun. Demografiska förändringar medför att Uppsala kommuns anställdas gemensamma kompetenser ständigt ökar, samtidigt som det förutsätter nya kunskaper. Projekt handlar dels om att få en förståelse av betydelsen av att medvetet arbeta med kön och organisation kopplat till kompetensförsörjning. Om anställda som möter nyanlända inte kan förebygga och spåra föreställningar, attityder och beteenden som motverkar principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, kan mottagandet reproducera ojämlikhet. Ojämlikhet i mottagandet utgör hinder för en snabb etablering i arbete, skola och samhället i övrigt. Det krävs alltså att vi, anställda i Uppsala kommun, är medvetna om den egna kulturen och hur den påverkar våra egna attityder, värderingar, tankar och beteende när vi möter nyanlända.
Med större kunskaper om ett effektivt mottagande, där jämställdhets-, tillgänglighets- och icke-diskrimineringsperspektiven genomsyrar verksamheten, står Uppsala kommun bättre rustad för att etablera nyanlända vuxna, ungdomar och barn på arbetsmarknad och i utbildning. Insatser för att nyanlända snabbare ska komma i arbete eller studier ger stora individuella och samhälleliga vinster samt en bättre integration. Det är fråga om lika tillgång till möjligheter och rättigheter, och främjande av jämställdhet och icke-diskriminering.

Projektet "Effektivare mottagande" har identifierat fyra förvaltningsövergripande utbildningsmoduler samt två förvaltningsspecifika moduler för att höja kvalitén och effektivisera mottagandet av nyanlända i Uppsala kommun. De fyra förvaltningsövergripande utbildningsmodulerna är: Interkulturell kompetens, Migrations- och etableringsprocesserna, Bemötande och kommunikation samt Nyanländas hälsa. De två förvaltningsspecifika modulerna vänder sig personal inom socialförvaltningen: Effektivt mottagande i kommunala boenden samt Teaching Recovery Techniques (TrT). Med större kunskap inom dessa områden, ökar förutsättningarna för ett effektivare mottagande och utformandet av insatser som är ändamålsenliga för nyanlända kvinnor och mäns, flickor och pojkars etablering, oavsett funktionalitet.

Projektet ska i alla delar arbeta för jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Extern expertis kommer att användas i utbildningen av utbildare, varefter utbildare från de deltagande förvaltningarna arbetsmarknadsförvaltningen, kulturförvaltningen och socialförvaltningen kommer att vidareutveckla programmet tillsammans med projektledaren och delprojektledarna. På detta sätt vill vi säkerställa hållbarheten och att de förvärvade kunskaperna stannar och vidareutvecklas inom kommunen så att de kommer förvaltningarna till del även efter avslutat projekt. Detta för att kunna möta verksamhetens föränderliga behov och kunna erbjuda utvecklande och stimulerande miljöer för medarbetarna. För arbetsgivaren innebär medarbetarens vilja och möjligheter till utveckling en gemensam ökande kompetensbas, och att kommunen behåller samt utvecklar medarbetarnas kompetens inom organisationen.

Utbildningsmodulerna ska vara utformade så att de är interaktiva och praktiskt inriktade. Deltagarna ska få metoder och verktyg att använda i det dagliga arbetet. Genom gruppuppgifter, "hemläxor" och en plan för implementering i det dagliga arbetet, ska praktiskt tillämpbarhet av den förvärvade kunskapen säkerställas. Genom förvaltningsövergripande utbildningsinsatser som sträcker sig över olika verksamhetsområden vill vi genom projektet "Effektivare mottagande" skapa plattformar och möjligheter för olika förvaltningar att nätverka och skapa gemensamma målbilder kring mottagandet. Projektet ska på detta sätt effektivisera och samordna de deltagande kommunala förvaltningarna.

Deltagarna i projektet ska ha ökat sin kunskap i att ta emot nyanlända vuxna, ungdomar och barn oavsett kön och funktionalitet, och därigenom förbättra mottagandet inom olika områden som till exempel utbildning och arbetsmarknad. Delprojektledarna och utbildarna i kommunen ska uppge att de genom projektet har fått tillräcklig kunskap för att utbilda andra offentligt anställda inom effektivare mottagande av nyanlända inom sin yrkesroll. Kvinnor och män i varje deltagande förvaltning ska uppge att delar av eller hela utbildningsinsatsen har gett kunskaper om ett effektivare mottagande av nyanlända som man kan använda i sin yrkesroll och det dagliga arbetet. Män och kvinnor som deltagit i utbildningarna ska också uppge en höjd kunskapsnivå inom de horisontella kriterierna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som de kan använda i sin yrkesroll och det dagliga arbetet med nyanlända. Projektets förväntade resultat är dels ökad kunskap om nyanlända för att stärka och förbättra integrationen på arbetsmarknaden, dels effektivare och förbättrat mottagande hos de organisationer som möter nyanlända. Projektets förväntade effekter är att kompetensutvecklingen bidrar till att säkra framtida kompetensförsörjning i form av ett förbättrat och effektivare mottagande av nyanlända, samt en mindre diskriminerande arbetsmarknad utifrån ett likabehandlingsperspektiv.

Utbildningsmodulerna inom projektet kommer att digitaliseras för att kunna användas efter avslutat projektet samt för att kunna spridas till andra förvaltningar inom Uppsala kommun samt andra kommuner och aktörer som arbetar med nyanlända.