2016/00755 - AdNosFrämjaHälsa i Arbetslivet

Name:
AdNosFrämjaHälsa i Arbetslivet
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Kalmar kommun, Arbetsmiljöenheten
Projektnummer:
2016/00755
Planerat antal deltagare:
1500
Projektperiod:
2017-04-04 - 2020-03-31
Total projektbudget:
6 891 720
Beviljat ESF-stöd:
3 230 458
Kontaktperson:
Eva-Marie Adelgren
E-post:
eva-marie.adelgren@kalmar.se
Specifikt mål:
1

Sjukskrivingstalen bland Kalmar kommuns drygt 5000 anställda har ökat kontinuerligt de senaste fem åren. Psykisk ohälsa är den enskilt viktigaste orsaken, störst är problemet på kvinnodominerade arbetsplatser bland de yrkesgupper som arbetar i så kallade kontaktyrken där man möter människor i kris eller med behov av omsorg, vård, stöd eller utbildning.

Utöver personligt lidande för de medarbetare som drabbas, leder ökad sjukfrånvaro och sjuknärvaro till stora kapacitetsförluster för kommunen som arbetsgivare. Hög personalomsättning och sjukfrånvaro ger minskad kontinuitet, missnöje hos brukarna av välfärdstjänster, flera akutinsatser och minskat fokus på förbättringsarbete. Det leder till högre stressnivå och ohälsa för både medarbetare och chefer.

Mot denna bakgrund har ett strategiskt beslut tagits att kraftsamla för att skapa arbetsplatser där hälsa och välbefinnande främjas och det finns tydliga strukturer och hög kunskap om hur ohälsa förebyggas. Målen för projektet "AdNos – främja hälsa i arbetslivet" är att:

• Att ta fram, fastställa & sprida standardiserade utbildningar i preventivt arbete med ohälsa för chefer, medarbetare & nyckelpersoner.

• Att utveckla och testa modeller för hälsofrämjande arbetsplatser.

• Att ta fram samt fastställa & sprida en certifieringsmodell för hälsofrämjande arbetsplatser

Projektet leds av Kalmar kommun och genomförs i samverkan med 9 kommuner i Kalmar län (Mönsterås, Högsby, Torsås, Emmaboda, Västervik, Borgholm, Oskarshamn, Vimmerby och Nybro) samt Regionförbundet i Kalmar län, Landstinget, Försäkringskassan samt de fackliga organisationerna SACO/SSR, TCO/Vision och Kommunal.

Under projektet som löper fram till mitten av 2019 kommer ca 1500 medarbetare, chefer och nyckelpersoner utbildas och gemensam plattform och verktyg för att förebygga, tidigt upptäcka och förhindra psykisk ohälsa. 4 kvinnodominerade arbetsplatser inom omsorgs och socialförvaltningen med totalt 80 medarbetare har utsetts till pilotarbetsplatser. Tillsammans med personal och arbetsmiljöenheten kommer de vara med och ta fram en modell för hur en hälsofrämjande arbetsplats ska utfromas. Arbetet på pilotarbetsplatserna kommer resultera i ett verktyg för certifiering av hälsofrämjande arbetsplats.

På lång sikt är förhoppningen att projektet AdNos kommer att bidra till strukturella förändringar som förbättrar sättet att arbeta förebyggande med sjukskrivningar och ohälsa i hela Kalmar län.

Projektet har en budget på totalt 6,9 miljoner och pågår fr.o.m.. April 2017 t.o.m. hösten 2019.