information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00694 - Smart Industrikompetens

Projektnummer:
2016/00694
Projektägare:
Industriellt UtvecklingsCentrum Syd AB, IUC Syd AB
Namn:
Smart Industrikompetens
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
444
Projektperiod:
2017-04-01 - 2019-03-31
Total projektbudget:
8 237 248
Beviljat ESF-stöd:
3 889 880
Kontaktperson:
Anna Hall
E-post:
anna.hall@iucsyd.se
Stödmottagare postnr:
21119
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Industriföretagen är under hård press för att hävda sig i en internationell konkurrens. Regeringens industristrategi – Smart industri – identifierar nyckelområden för utveckling av svensk industri. Projektet Smart industrikompetens ska bidra till ny kunskap som stärker företagen i linje med strategins intentioner.
Skånes regionala utvecklingsstrategi pekar på många utmaningar men också många möjligheter. Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för företagen, och Skåne har en ung och växande befolkning med stor mångfald. Att identifiera den outnyttjade kompetens som finns hos grupper som idag inte kommit in på arbetsmarknaden, och att utveckla den kompetens som redan finns på företagen, kommer att vara avgörande för utveckling, tillväxt och ökad konkurrenskraft. Delaktighet är en nyckelfaktor. I en innovationsdriven ekonomi med hög förändringstakt krävs att alla medarbetare engageras i företagets utvecklingsresa.
Projektet Smart industrikompetens ska öka kompetens och förändringsförmåga hos de anställda i de deltagande företagen, och ge företagen kunskap och attitydförändring i mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor och därmed ökad förmågan till innovation och internationalisering.
Projektet ska möta ett identifierat behov av strategisk kompetensutveckling och kompetensförsörjning, och omfattar kartläggning, analys och kompetenshöjande insatser på både strategisk och individuell nivå.
Samtliga medarbetare i de deltagande företagen deltar i strategiworkshops för förankring, engagemang och förståelse för företagets utvecklingsstrategi, och får individuell kompetensutveckling som stärker individen och som ligger i linje med företagets strategier. Företagsledning gör tillväxtanalyser och deltar i nätverksträffar med övriga deltagande företag. Under insatserna i projektet kommer vi att integrera arbetsplatskultur, företagets strategiarbete, arbete med mångfald och icke-diskrimineringsfrågor samt den kompetensförsörjningsprocess enligt svensk standard SS 624070, som bli en ledstång i arbetet. Resultatet är en arbetsprocess som lever vidare i företagen efter projektet.
Projektets utvärdering kommer att fokusera på om insatserna ökat kompetens och förändringsförmåga hos de anställda, och om det gett företaget kunskap och attitydförändring i mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor, och ökad förmåga till innovation och internationalisering.
Projektets resultat kommer att spridas till medlemsföretagen i Industrikluster IUC Syd, och till andra företagsnätverk och andra aktörer runt SME industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Projektets samverkanspartners tar med sig kunskap och erfarenheter från projektet, ut i sina respektive organisationer.
30 företag har anmält intresse att delta i projektet. De deltagande företagen har sammantaget 689 anställda, varav 88 (13 %) är kvinnor och 601 (87 %) är män.