2016/00691 - TÖS - Tillväxt i Östra Skåne

Diarienummer:
2016/00691
Namn:
TÖS - Tillväxt i Östra Skåne
Projektnummer:
2016/00691
Projektägare:
Kristianstads kommun, Kommunledningskontoret/ Tillväxtavdelningen
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
1219
Projektperiod:
2017-04-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
26 011 840
Beviljat ESF-stöd:
20 707 265
Kontaktperson:
Malin Wildt-Persson
E-post:
malin.wildt-persson@kristianstad.se
Stödmottagare postnr:
29180
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Östra Skånes kommuner, Krinova Science Park, Tillväxt Syd, branschorganisationer m.fl. vill nu i ett gemensamt projektinitiativ stärka den hållbara tillväxten i de små företagen i östra Skåne. Vi vill tillsammans med våra samarbetsparter utveckla ett gemensamt arbetssätt som stödjer företagens ambition och potential att växa. Arbetet kommer att bygga dels på individens kompetensutveckling och dels på strategisk kompetensförsörjning kopplat till planer för utveckling och innovation på företagsledningsnivå. Detta för att på lång sikt främja företagens tillväxt och för att vi ska få ekonomiskt hållbara företag med god förmåga att rekrytera brett och i linje med en genomarbetad utvecklings- och innovationsstrategi. Ett informationsutbyte kommer även att ske med övriga "hörn-samarbeten" i Skåne samt Blekinges kommuner.

Två tydliga problem som har identifierats i östra Skåne är den könssegregerade arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen för företagen. Kvinnor, utrikesfödda samt personer med funktionsnedsättning möter idag en begränsande arbetsmarknaden vad gäller både anställningsvillkor och lönenivåer. Samtidigt så har växande små och medelstora företag i regionen svårt att rekrytera personal, trots god tillväxt. Inom ramen för detta projekt så inleds ett aktivt arbete med innovation och internationalisering, genom strategisk kompetensförsörjning kopplat till jämställdhet, mångfald och icke-diskriminering. Målet är att få till en tydlig koppling mellan utvecklingsbehov, innovation, internationalisering, tillväxt och strategisk kompetensförsörjning kopplad till mångfald, där företagen ska växa genom att rekrytera en varierad men kompetent personal. Projektet kommer också att arbeta med långsiktig implementering av projektresultaten genom skapande av en delregional struktur för kompetensförsörjning och kompetensutveckling samt innovationsekosystem i östra Skåne.

Projektet kommer involvera 100 företag och ca 1500 individer för att utifrån ett mångfaldsperspektiv arbeta med innovation, internationalisering, affärsutveckling och kompetensförsörjning. Projektets övergripande mål (d.v.s. effekter) är att bidra till; ökad sysselssättning, tillväxt, internationalisering och innovation i 100 företag i östra Skåne. I projektet kommer man även att arbeta med en långsiktig implementering av resultat och arbetsätt.
Projektets mål är att bidra till en ökad tillväxt hos företagen i östra Skåne genom att stärka företagsledning och anställdas kompetens inom innovation och internationalisering med utgångspunkt i hur strategiskt arbete för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet kan bidra. Projektet kommer att arbeta med långsiktig implementering av projektresultaten genom skapande av en delregional struktur för kompetensförsörjning och kompetensutveckling i östra Skåne.

Resultat på individnivå:
• Sysselsatta i deltagande företag har fått en ökad kompetens vad gäller innovationskapacitet, internationalisering, tillväxt och förändringsförmåga.
• Deltagarna har fått en ökad kunskap om jämställdhets-, mångfalds- och ickediskrimineringsfrågor.
• Deltagarna har fått en mer positiv attityd till ökad mångfald på arbetsplatsen och en ökad insikt om hur mångfald kan generera tillväxt och innovation.

Resultat på organisationsnivå:
• Attitydförändring och kunskapshöjning hos företagen kopplat till tillväxt, innovation och jämställdhets-, mångfalds- och icke-diskrimineringsfrågor.
• Företagen ser affärsnyttan med och ha tagit fram strategier för kompetensförsörjning utifrån ett mångfaldsperspektiv, kopplade till tillväxt/ innovations- och internationaliseringsplaner.

Resultat på regional nivå:
• Ökad samverkan mellan små företag, branschorganisationer, kommuner och företagsstödjande system i östra Skåne.
• En etablerad struktur för implementering av resultat på delregional nivå.
• Etablerat innovationsekosystem i östra Skåne.