2016/00619 - S2W INTEGRATE NEETs

Projektnummer:
2016/00619
Projektägare:
Föreningen Norden, Föreningen Norden
Namn:
S2W INTEGRATE NEETs
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2017-03-01 - 2020-05-31
Total projektbudget:
8 562 314
Beviljat ESF-stöd:
8 562 314
Kontaktperson:
Anders Bergström
E-post:
anders@norden.se
Stödmottagare postnr:
10139
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

S2W - KUNSKAPSPLATTFORM NEETs

Projektet är en del av flaggskeppet "School to Work" (S2W), inom EUs strategi för Östersjöregionen (EUSBSR), Politikområdet Utbildning (PA Education). Flaggskeppet syftar till att minska antalet tidiga skolavhopp samt antalet NEETs (unga som inte är i sysselsättning, utbildning eller praktik) i Östersjöregionen. Flaggskeppet samlar idag ett 40-tal organisationer och myndigheter från främst de åtta medlemsländerna; Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige samt Tyskland men även från Island, Norge och Ryssland. Nätverket är öppet för fler medlemmar som även förväntas bli ett resultat av detta projekt. Flaggskeppet leds av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och utgörs av två kunskapsplattformar, en avseende tidiga skolavhopp och en avseende NEETs. Detta projekt avser att stödja arbetet inom kunskapsplattformen för NEETs. Kunskapsplattformen för NEETs koordineras av Föreningen Norden.

BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING

Unga som varken är i sysselsättning, utbildning eller praktik, utgör en samhällsutmaning där de enskilda individerna ofta hamnar i långvarigt utanförskap. En betydande del av den här gruppen har även hoppat av gymnasiet vilket är en av anledningarna till att minskningen av antalet tidiga skolavhopp är ett av målen inom EU2020.

Enligt den senaste rapporten från EUROSTAT (2016.09.01), statistik över ungdomar som varken är i arbete, studier eller praktik (NEETs) visar att i åldersgruppen 20-34 år, är nästan en av fem (18,9%) i gruppen NEETs. Detta motsvarade cirka 17 miljoner unga i hela EU. Situationen i Östersjöregionen ser ut så här; Danmark 10,2%, Estland 15,1%, Finland 15,5%, Tyskland 12,2%, Lettland 17,3%, Litauen 15,3%, Polen 18,8% och Sverige 8,5%. I genomsnitt är andelen NEETs i Östersjöregionen 14,1%. Situationen är därmed något bättre jämfört med EU-28 men fortfarande långt från målet att minska andelen till under 10%.

Att Identifiera NEETs, motivera dem att söka hjälp och att därefter vägleda och stödja dem till en anställning eller fortsatta studier är svårt och kräver samarbete mellan såväl myndigheter som civilsamhället. Det finns mycket att vinna på ett strukturerat lärande mellan likartade stödstrukturer i de åtta medlemsländerna samt i Island, Norge och Ryssland. Dessutom har det visat sig vara till hjälp för NEETs att delta i mobilitetsprogram som innehåller arbetsplatsförlagd utbildning som även stärker deras självförtroende.

MÅL OCH SYFTE

Att förbättra integrationen av NEETs på arbetsmarknaden men även i samhället i stort. Detta sker dels i tematiska arbetsgrupper genom ett strukturerat lärande mellan myndigheter och organisationer som arbetar med målgruppen dels genom gemensamma utbildningar av nyckelfunktioner.

INSATSER

Vidareutveckla och organisatoriskt stödja KUNSKAPSPLATTFORMEN genom att samla kunskap om goda exempel, analysera dem och presentera resultat i rapporter samt sprida kunskapen till medlemmar i kunskapsplattformen samt på flaggskeppets hemsida.

Organisera 4 TEMATISKA ARBETSGRUPPER med experter och politiker som gemensamt arbetar med metodutveckling och policy rekommendationer. De tematiska grupperna är preliminärt; involvering av civilsamhället, arbetsmarknadsintegration, yrkesutbildning samt entreprenörskap. Resultaten presenteras i rapporter och sprids till medlemmar i kunskapsplattformen samt på flaggskeppets hemsida. Metodutveckling kommer resultera i nya projekt där metoder kan vidareutvecklas och testas. Dessa projekt väntas bli finansierade av ESF, Erasmus+ eller INTERREG.

Utveckla 2 TRANSNATIONELLA PILOTPROJEKT; en utbildning för fältassistenter, coacher och mentorer samt ett mobilitetsprogram för NEETs. Utbildningsprogrammet kommer att testas i detta projekt medan mobilitetsprogrammet kommer att testas i ett annat projekt.

EFFEKTER

De förväntade effekterna är ett strukturerat lärande mellan aktörer som arbetar med att stödja målgruppens integrering på arbetsmarknaden och i samhället i stort. En plattform för erfarenhetsutbyte och metodutveckling, för gemensam utbildning av nyckelfunktioner samt ett gemensamt mobilitetsprogram som stärker deltagarnas självförtroende och ger dem värdefull yrkespraktik.

ORGANISATION

KOORDINERING
Projektet kommer att ledas av FÖRENINGEN NORDEN (International) i samverkan med NORDENS VÄLFÄRDSCENTER (Nordiska ministerrådet) samt KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE. Föreningen Norden International är en ideell förening och del av Föreningen Norden i Sverige som stödjer transnationellt samarbete. Föreningen Norden i Sverige har uppdraget som policysamordnare med ansvar för utbildning, forskning, anställningsbarhet och migration inom EU:s strategi för Östersjöregionen. Nordens välfärdscenter är en institution under Nordiska ministerrådet. Dess uppgift är att förbättra socialpolitiskt arbete i de nordiska länderna genom utbildning, information till allmänheten, forskning och utveckling, nätverk och internationellt samarbete. Kommunförbundet Skåne är ett paraply för 33 kommuner i länet, som erbjuder stöd med exempelvis transnationellt lärande.

SAMARBETSPARTER (TCA)

DEPARTMENT OF YOUTH AFFAIRS AT THE MINISTRY OF SOCIAL SECURITY AND LABOUR (Litauen)
Avdelningen för ungdomsfrågor inom ministeriet för social trygghet och arbete är en av de centrala myndigheter som arbetar med genomförandet av ungdomspolitiken i Litauen. De utvecklar och implementerar det nationella ungdomspolitiska programmet med dess åtgärder, analyserar läget för ungdomar och ungdomsorganisationer i Litauen, samordnar verksamheten i statliga och kommunala institutioner, utför även andra aktiviteter som är relevanta för ungdomar, ungdomsorganisationer och organisationer som arbetar med ungdomar.

ASSOCIATION OF ESTONIAN OPEN YOUTH CENTRES (AEYC) (Estland)
AEYC är en civilsamhälles organisation och nationell paraplyorganisation som samlar ungdomscentra i Estland. Den grundades 2001. AEYC har idag 75 medlemmar som organiserar 118 ungdomsgårdar runt om i landet. AEYC förmedlar verksamhetsstöd, analyserar resultatet av ungdomsgårdarnas arbete och föreslår förbättringar, utbildar ungdomsledare, organisera seminarier och utbildningar, utvecklar nya metoder inom ungdomsarbetet, ordnar informationsutbytet mellan olika aktörer, fungerar som nationellt center för erfarenhetsutbyte inom ungdomspolitiken. AEYC utvecklar lokala såväl som internationella projekt som genom partnerskap formar ungdomspolitiken på nationell och lokal nivå.

ÅBO STAD (Finland)
Åbo stads utbildningsförvaltning ansvarar för förskola, grundskola gymnasiet, yrkesutbildningen samt vuxenutbildningen i Åbo. Staden har totalt 59 000 barn och elever. Stadens utbildningstjänster ger elever i alla åldrar möjlighet att utvecklas som individer baserat på deras egna styrkor och mål. Det totala antalet anställda i Åbo stads utbildningsförvaltning är 3 740 (2011), varav ca. 75% arbetar direkt med utbildning. Åbo utbildningsförvaltning har lång erfarenhet av projektarbete och utveckla nya modeller. Just nu har de över 130 projekt i sin projektportfölj, uppdelad i sex mindre portföljer. Projektavdelningen är ansvarig för samordningen av projekten.