information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00590 - Employment through Procurement

Namn:
Employment through Procurement
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Upphandlingsmyndigheten - The National Agency for Public Procurement, Upphandlingsmyndigheten/The National Agency for Public Procurement
Projektnummer:
2016/00590
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2017-03-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
9 197 579
Beviljat ESF-stöd:
9 197 579
Kontaktperson:
Patrick Amofah
E-post:
patrick.amofah@uhmynd.se
Specifikt mål:
2.3

Syftet med projektet i sin helhet är att utveckla de metoder som kan användas för att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. En utveckling av metoder bedöms leda till att fler upphandlande myndigheter kommer att tillämpa sådana krav. Målsättningen är att fler individer, med fokus på nyanlända, ska erbjudas en anställning eller praktikplats i offentligt upphandlade kontrakt. Genom att utveckla metoderna som tillämpas, bedöms även acceptansen bland leverantörerna för sådana krav också att öka.

Huvudmålgrupp för projektet är främst upphandlande myndigheter, men även leverantörer, beslutsfattare och representanter från civilsamhället/sociala ekonomin är viktiga målgrupper.
I dagsläget finns det ett antal kommuner, och därutöver andra upphandlande myndigheter, som arbetar med att tillämpa sysselsättningskrav i upphandling. Metoderna och arbetssätten skiljer sig dock åt, och det bedöms finnas stora möjligheter att utveckla dessa modeller.

För att uppnå syfte och målsättning kommer projektets planerade aktiviteter att fokusera på dialog och samverkan mellan olika aktörer, såsom upphandlande myndigheter, leverantörer och representanter från civilsamhället/sociala ekonomin. Projektet kommer i stor utsträckning att fokusera på olika kommunikativa insatser för att nå ut till så många upphandlande myndigheter som möjligt. Kommunikation med leverantörer och beslutsfattare bedöms även vara viktigt. De kommunikativa insatserna kommer att bestå av utbildningar, spridning av goda exempel och olika e-verktyg som kan användas av de upphandlande myndigheter som önskar tillämpa sysselsättningskrav i upphandling.

Projektet kommer i analys- och planeringsfasen att lägga grunden för projektets genomförande, vilket kommer att utgå ifrån en nulägesanalys. I denna fas kommer den detaljerade planeringen av projektet och ansvarsfördelningen att slås fast. I denna fas kommer även en kommunikationsplan, monitoring- and evaluation plan, key figures for monitoring. Under analys- och planeringsfasen kommer även projektets organisation att byggas upp genom rekrytering av personal, tillsättande av styrgrupp samt referensgrupp.
Genomförandefasen består av 11 olika "work packages" med olika inriktningar. I denna fas av projektet kommer även en pilotupphandling att genomföras för att testa den utvecklade modellen.

Projektet följs upp av en assessor löpande under projektets gång, genom den uppföljnings- och utvärderingsplan som utvecklats inledningsvis. Utvärderingen kommer att ske med utgångspunkt ur de nyckeltal som projektet fastställt och kommer att presenteras i en slutlig rapport.