information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00588 - Effective Mentoring

Projektnummer:
2016/00588
Projektägare:
Barn-och utbildningsförvaltningen Eskilstuna kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen
Namn:
Effective Mentoring
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2017-01-02 - 2019-09-30
Total projektbudget:
1 838 254
Beviljat ESF-stöd:
586 679
Kontaktperson:
Madeleine Hansen
E-post:
madeleine.hansen@eskilstuna.se
Stödmottagare postnr:
63220
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Effective Mentoring (Effektivt Mentorsskap)
Projektet “Effetive Mentoring" (EM- Effektivt Mentorsskap) kommer att vara en del av SKL:S projekt Flagship School to Work och därmed delta i ett samarbete med många partners i Östersjöregionen. Huvudsyftena med projektet är att genom mentorsskap förbättra kvalitén på utbildning och ge riktat stöd till flyktingar inom gymnasieskolan i Eskilstuna, för att förhindra tidiga skolavhopp bland dessa elever.

Modellen "Effective Mentoring" kommer att användas av samtliga partner som deltar i projektet. Varje partner har sina egna omständigheter och målgrupper att ta hänsyn till och kommer att anpassa modellen så att den möter deras specifika behov. De olika parterna kommer att samarbeta kring planering, testning, implementering och spridning av modellen.
Våra samarbetspartners i detta projekt består av:
1. Centre of Vocational and Adult Education no. 1 in Warsaw, educational institution, Warsaw, Poland
2. HAMK University of Applied Sciences, Hameenlinna, Finland,
Projekttiden för Eskilstuna är 01.01.2017 - 30.09.2019.


Bakgrund
SKL (Svenska Kommuner och Landsting) bjöd år 2012 in intresserade parter från Östersjöområdet att delta i ett Baltic Sea Region Flagship projekt , School to Work, som handlar om att motverka tidiga skolavhopp. Hittills har 35 partners deltagit i projektet, på olika nivåer. Flagships huvudsyfte är att förhindra att eleverna slutar skolan i förtid samt göra övergången från skola till arbete smidig så att de lättare tar sig in på arbetsmarknaden.
Under 1,5 år har SKL drivit ett projekt finansierat av Svenska Institutet för att utveckla projektidéer /samarbetsprojekt inom School To Work. Ett av de initiativ som man var mest intresserade av var att arbeta fram metoder för mentorsskap, både för elever som riskerade tidigt skolavhopp men också för elever som var nyanlända flyktingar samt deras familjer, för att stödja integreringen i det svenska samhället. En partner inom School to Work är Freie und Hansestadt Hamburg, som arbetar med ett stort ESF-projekt kring mentorsskap. I deras projekt finns det tre typer av mentorsskap /handledning: Föräldrahandledning, elevhandledning samt handledning med hjälp av externa volontärer. Mentorerna får en speciellt framtagen utbildning i mentorsskapet utifrån skolans behov och utmaningar. Dessa utbildningar innehåller t ex information om skolsystemet i Hamburg (från Kindergarten till Universitet), vilka stödstrukturer som finns i området, samt specifik information om den aktuella skolan. Utbildningen görs av ett privat företag, KWB e.V., som har stor erfarenhet av att utbilda vuxna och elever.
Vi anser att vi kan lära oss mycket av Hamburgs ESF-projekt och utveckla mentorsskapsmodellen man använder där så att den passar för Eskilstuna. Tyskland har, liksom Sverige, välkomnat många flyktingar de senaste åren. Mentorsmodellen kan bli ett viktigt verktyg i arbetet att underlätta och möjliggöra de nyanländas integration i det svenska skolsystemet samt i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. Det här är speciellt viktigt eftersom unga människor med invandrarbakgrund löper större risk att lämna skolan i förtid än ungdomar utan invandrarbakgrund. Dessutom så saknar många av de unga, nyanlända flyktingarna stöd från familjen, eftersom många är ensamkommande. Med tanke på detta så anser vi att det är viktigt att det finns en effektiv modell för att motverka tidiga skolavhopp, speciellt bland flyktingar. Vi anser att Hamburgsmodellen, som varit mycket framgångsrik, kan överföras till Eskilstuna and så småningom även till andra delar av Sverige.
Målgrupp
Målgruppen i Eskilstuna består av 15 nyanlända elever I åldern 17-19 år, som riskerar tidiga skolavhopp. En del av eleverna har anlänt till Sverige med sin familj, andra är ensamkommande. Flera av dem saknar erfarenhet av att gå i skolan.
Den andra kategorin deltagare är mentorerna: Äldre elever eller externa volontärer med samma invandrarbakgrund som eleven, och som har lyckats med utbildning och att bli mer integrerade i det svenska samhället. Dessa mentorer kommer att vara positiva förebilder för eleverna. Mentorerna kommer att genomgå en utbildning innan de startar sitt mentorsuppdrag.

Förväntningar /Mål
Genom att delta i Mentorskapsprojektet förväntar vi oss att eleverna kommer att
- bli mer informerade om och integrerade i det svenska skolsystemet
-stanna kvar i skolan och slutföra sin utbildning (undvika skolavhopp)
-bli mer integrerade i det svenska samhället
-få bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden
-ha en positivare och mer förhoppningsfull syn på framtiden, efter att ha haft sina mentorer som goda förebilder.

Projektet kommer att fokusera på en skola, St Eskils gymnasium, men så småningom kommer modellen förhoppningsvis användas på andra skolor i Eskilstuna, i övriga Sverige samt i andra länder.
Eftersom vi har ett transnationellt projekt så kommer det finnas möjligheter för skolorganisationer i Polen och Finland att använda sig av EM-modellen under och efter projektet. Vår intention är att sprida modellen till andra Östersjöländer, liksom till andra europeiska länder, i samarbete med SKL:s projekt School to Work.