information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00586 - SECiSo-project

Projektnummer:
2016/00586
Projektägare:
RSMH, RSMH, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
Namn:
SECiSo-project
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2017-01-30 - 2019-12-31
Total projektbudget:
4 873 979
Beviljat ESF-stöd:
4 873 979
Kontaktperson:
Annika Bostedt
E-post:
annika.bostedt@rsmh.se
Stödmottagare postnr:
12653
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Detta transnationella projekt syftar till att bygga upp en kunskapsbas och nätverk kring psykosociala problem bland unga 18-30 år som varken studerar eller arbetat och har avbrutit skola eller studier. Termerna är etablerade kring de så kallade unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Projektet avser att komplettera och samverka kring de insatser som görs under flaggskeppet School2Work, inom ramen för Östersjöstrategin. Projektet har fokus på insatser från civilsamhället till stöd för återhämtning bland de unga. Aktiviteterna syftar till att etablera mer kunskap och förståelse för hur preventiva åtgärder kan vända utvecklingen för en grupp som riskerar långvarig utanförskap. Vi vill utveckla metoder i Europa kring dessa målgrupper som vi vet har svårt att klara skola samt arbetsliv, vi ser det som en nyckel att gemensamt med några länder bygga en metodbok samt att utveckla plattformar för civilsamhället att delta i skolutvecklingen och individanpassningar. Mer än en miljon människor lider av psykisk ohälsa i Sverige idag. Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH) verkar för att stödja dessa och för att minska utanförskapet och möjliggöra ett mer aktivt och socialt rikt liv. Unga vuxna med psykisk ohälsa möter ofta hinder på vägen till ett aktivare liv. Detta beror till stor del på att samhällsinformation är för invecklad för de individer som har svårt att absorbera information. De individer som kanske mest skulle dra fördel av de offentligt finansierade aktiviteter såsom simhallar, skridskobanor, bibliotek och andra samlingsplatser erbjuder, blir de som exkluderas. Även där det finns en positiv eller oförändrad tendens, kan det vara många unga som har bristfälliga levnadsvillkor. Exempelvis uppger fortfarande runt hälften av 13-18 åringarna att de har psykosomatiska symtom minst en gång i veckan och nästan 40 procent i åldern 20-24 år bor kvar i föräldrahemmet. Ett annat stort problem är att drygt 30 procent av avgångseleverna i gymnasiet saknar behörighet att läsa vidare på högskola. Studier visar att det långvariga försörjningsstödet fortsätter att öka, att personer med funktionsnedsättningar i likhet med utrikesfödda med låg utbildningsbakgrund och svårigheter med det svenska språket, fortsatt har svårt att göra sig gällande på arbetsmarknaden. Detsamma gäller för ungdomar med ofullständiga betyg som hoppat av skolan i förtid. Detta projekt syftar till att undersöka förutsättningarna för att implementera de kunskaper som vi fått i Östersjöländerna och Sverige. Syftet är kunskapsutveckling för att förbättra förutsättningarna för unga att återfå en värderad roll i samhället. Ett inkluderande samhälle kräver att hinder för inkludering åtgärdas och diskriminering förebyggs. Målen finns i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionshinder. Utvecklingsstrategin belyser att utbildning och arbete är avgörande för att människor ska kunna vara delaktiga i samhället och hantera utmaningar. En av utmaningarna är att göra utbildning tillgänglig för de som saknar studietradition samt att ge stöd till studier framför arbetslöshet. Vidare lyfter strategin fram vikten av stöttning och vägledning under studietiden för att på så vis möjliggöra för människor att genomföra och avsluta studier. Projektets intention ligger helt i linje med EU 2020 strategin om smart, hållbar tillväxt för alla. I projektets planerings- och analysfas kommer särskilda insatser att göras kring frågor som rör jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering och ekologisk hållbar utveckling. Det transnationella partnerskapet består av RSMH, Sverige, Come In, Hamburg samt ImpulSE, Hanze University, Holland. Genom en serie workshops och studiebesök byggs ett nätverk och en kunskapsbank upp. Nya kanaler och forum öppnas mellan traditionella aktörer och civilsamhället. Den efterfrågade effekten är att skapa förutsättningar för djupare förståelse kring psykosociala problem bland UVAS. Målet är en ökad kapacitet att förebygga unga psykiska ohälsa, inom utbildningsväsendet och arbetsmarknaden