information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00583 - Mending the Gap

Namn:
Mending the Gap
Region:
ESF Nationellt
Projektägare:
Socialhögskolan, Lunds Universitet, Socialhögskolan
Projektnummer:
2016/00583
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-01-16 - 2019-09-30
Total projektbudget:
3 558 754
Beviljat ESF-stöd:
3 558 754
Kontaktperson:
Cecilia Heule
E-post:
cecilia.heule@soch.lu.se
Specifikt mål:
2.3

Under 2005 utvecklades ett unikt kurskoncept vid Socialhögskolan i Lund genom ett EQUAL-samarbete (ESF). Konceptet gick ut på att marginaliserade och diskriminerade grupper bjöds in att bli studenter på Socialhögskolan för att läsa en poäng-givande kurs tillsammans med blivande socialarbetare. De utomstående studenterna rekryterades i olika brukarorganisationer och hade en bakgrund av missbruk, psykisk ohälsa, hemlöshet, funktionsnedsättning, eller en kombination av dessa problem. De flesta av dem som har gått kursen av de utomstående studenterna har befunnit sig långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetet med den så kallade Mobiliseringskursen har fortsatt och kursen ges under hösten 2016 för tjugonde gången. Totalt har ca 450 socionomstudenter och 250 studenter från brukarorganisationer gått kursen. Deltagandet av kursen stärker studenterna från brukarorganisationer som efter kursens slut ofta går vidare till arbete eller studier. En del får timanställningar på Socialhögskolan. En del av de projektidéer som utvecklas under kursen blir senare verklighet.

Kurskonceptet har spridit sig till flera andra länder, och lärarna på Socialhögskolan tog år 2011 initiativ till ett europeiskt nätverk vid namn PowerUs (www.powerus.se) inom ramen för ett Leonardoprogram som hette "Transfer of innovation". PowerUs har varit mycket aktiva och synliga vid internationella konferenser och har där uppmärksammat behovet av att det sociala arbetets brukare får vara med att utveckla det framtida sociala arbetet. Vid socialhögskolornas europakonferens i Milano år 2015 ombads PowerUs att vara partners och konferensen inleddes med en film om brukarmedverkan i socionomutbildningar som PowerUs hade producerat (http://www.eassw.org/project-reports.html). Efter konferensen har den europeiska organisationen EASSW (European Association of Schools of Social Work) skrivit på ett Memorandum of intent tillsammans med PowerUs om att metoderna som tas fram inom PowerUs skall spridas och uppmuntras inom de 300 skolor som är knutna till EASSW (http://www.eassw.org/news/article-207/en/eassw-and-powerus-signed-memorandum-of-understanding-in-durham-uk-on-27th-of-may.html) (Se även bilaga).

Trots att många tycker att inkludering av det sociala arbetets brukare är viktigt och att det är nyskapande och meningsfullt att inkludera brukarna som studenter är det än så länge mycket ovanligt på Socialhögskolor i Sverige och i Europa att praktisera dessa metoder. Det förekommer också olika praktiska problem i de olika europeiska länderna som handlar om hur man finansierar verksamheten och hur man praktiskt går tillväga då personer som inte har högskolebehörighet skall inkluderas som lärare eller som studenter. De flesta av dem har socialbidrag, eller sjukpenning som riskerar att rubbas av kortare arbete eller studier.

Genom detta projekt vill vi ta fram ett material som kan spridas genom de kanaler som vi har genom PowerUs och genom EASSW. Projektet består av fyra delar:

1. Vi skulle vilja följa upp vad som har hänt med de bortåt 700 studenter som har gått den gemensamma kursen i Lund och se hur vi med hjälp av kringliggande kommuner kan bidra till att stärka de stödstrukturer som stärker studenterna i deras ambitioner att fortsätta att arbeta gränsöverskridande i olika samhällsprojekt. Genom denna uppföljning kan vi göra en mer djupgående maktanalys som undersöker vilken betydelse kön, ålder, funktionsnedsättning och tidigare upplevd marginalisering har för hur det har gått för studenterna. Den nationella studien kommer att vara en del av ett internationellt samarbete med våra partners som kommer att innefatta en uppföljning i olika Europeiska länder (se TCA). Kartläggningen och analysen kommer att resultera i en bok, samt presenteras i en vetenskaplig artikel.
2. Vi skulle vilja anordna en nationell konferens tillsammans med våra regionala partner Malmö stad och Helsingborgs stad som fokuserar på de gemensamma utvecklingsprojekt som finns av inkluderande och integrerande karaktär och där personer som har stått långt från arbetsmarknaden har engagerats i ett gemensamt utvecklingsarbete. Resultatet av studien som följer upp gamla studenter kommer också att ligga till grund för ett regionalt utvecklingsarbete tillsammans med Malmö/Lund (se letter of intent från socialdirektör i Helsingborgs stad). Särskilt fokus kommer att vara hur vi kan stärka egenmaktsprocesser och motverka utslagningsmekanismer i ett gemensamt utvecklingsarbete.
3. Tillsammans med våra internationella partners vill vi dessutom utveckla ett jämförande material över hur de olika högskolorna/universiteten som är knutna till PowerUs har löst frågor om inskrivning, ersättning och maktskillnader inom ramen för den brukarmedverkan som sker på deras utbildningar. Vi tror att denna studie kan bli väldigt värdefull i spridningen till nya högskolor, då de ställs inför de problem som jag har beskrivit ovan.
4. Vi vill ta fram ett mer lättillgängligt informationsmaterial som vi kan ha med oss till internationella konferenser. Organisationerna EASSW, IASSW och ESRWA har alla bett PowerUs att mobilisera så många brukarrepresentanter som möjligt till sina konferenser och att metoderna inom PowerUs blir synliggjorda. Vi planerar därför i detta projekt att ta med minst tre brukarrepresentanter och tre lärare till de fyra internationella konferenser som är planerade under de kommande två åren. I informationsmaterialet kommer vi att lyfta fram hur viktigt det är att i ett mobiliserande arbete motverka utslagningsmekanismer som samverkar och upprätthåller ojämlikhet baserat på kön, ålder, funktionsnedsättning, tidigare erfarenheter av exempelvis missbruk, kriminalitet eller psykisk ohälsa samt etnisk bakgrund.