2016/00581 - Kompetens för arbete

Diarienummer:
2016/00581
Namn:
Kompetens för arbete
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2016/00581
Projektägare:
Trygghetsfonden TSL, Trygghetsfondens kansli
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
4000
Projektperiod:
2017-02-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
59 027 719
Beviljat ESF-stöd:
27 743 029
Kontaktperson:
Caroline Söder
E-post:
caroline.soder@tsl.se
Stödmottagare postnr:
10432
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Trygghetsfonden TSL (TSL) är omställningsorganisationen för kollektivanställda arbetare inom företag i det privata näringslivet baserat på den omställningsförsäkring som är överenskommen mellan Svenskt Näringsliv och LO. TSL:s omställningsförsäkring omfattar ca 100 000 företag med ca 900 000 anställda. De branscher som omfattas av TSLs omställningsstöd är huvudsakligen inom bygg, fastighet, skog, trä, grafiska, hotell och restaurang, industri, delar av kommunal verksamhet, livsmedel, papper, service och kommunikation, transport och även specifika yrkesförbund som elektriker och målare. Varje år sägs cirka 22 000 tillsvidareanställda som varit anställda minst 12 månader upp vilket totalt innebär cirka 2,3 % av totala antalet anställda.

Målgruppen för projektet är anställda TSL-deltagare som befinner sig under uppsägningstid och som bedöms stå långt ifrån arbetsmarknaden och i vissa fall har behov av att utreda sin arbetsförmåga i tid och funktion och/eller har behov av en anpassad anställning. Det övergripande problemet är att det trots omställningsstöd för individer under uppsägningstid idag kvarstår en lägre andel i längre arbetslöshet (mer än 12 månader). TSL konstaterade i sin förstudie till detta projekt att en viktig orsak till att dessa problem finns inom omställningssystemets processer är att det på strukturell och nationell nivå saknas överblick av och tydliga modeller för, hur validering av yrkeskompetens kopplat till arbetsmarknadens/branschernas krav på kompetens kan användas kopplat till omställning och rörlighet. Dessutom saknas resurser för kompetensutveckling inom systemet. Genom att åstadkomma en utveckling inom dessa områden är TSL övertygade om att enskilda individers möjligheter till omställning och rörlighet kan stärkas.

Med de erfarenheter som TSL har av sin egen verksamhet liksom av slutsatser dragna i TSL:s förstudie, har TSL för avsikt att utveckla och förändra verksamhetsmodellen för att öka förutsättningarna för att kunna erbjuda kompetensutvecklande insatser i samband med omställningsprocessen och därmed stärka deltagarens möjlighet till ett nytt jobb på samma kvalifikationsnivå som tidigare. I nuläget ingår framför allt coachingstöd i TSL:s omställningsstöd. Andra insatser som till exempel utbildning ingår i mycket liten omfattning.

Genom projektet önskar TSL långsiktigt utveckla och förstärka kapaciteten för omställningsarbetet inom ramen för omställningsavtalen i syfte att stärka sambandet mellan utbildning och arbetsliv.

För att påskynda denna utveckling av verksamheten önskar TSL med hjälp av ESF-medel bygga upp ett projekt inom följande fyra områden:

1.Upprätta och implementera en infrastruktur för samverkan med nationella och regionala aktörer.

2.Bygga upp en modell och rutin för hantering av utbildning och validering till deltagare inom TSL:s omställningsprocess.

3.Stärka TSL:s deltagares ställning på arbetsmarknaden med kompletterande utbildning och validering och/eller andra reevanta insatser utifrån den enskildes unika behov.

4.De horisontella principerna ska genomsyra projektet – d v s icke-diskriminering ska motverkas, jämställdhetsintegrering och tillgänglighet för personer med funktionshinder ska främjas.