2016/00560 - Hållbart Arbetsliv i Skaraborg

Name:
Hållbart Arbetsliv i Skaraborg
Region:
Västsverige
Projektägare:
Högskolan i Skövde, Inst. för hälsa och lärande, Högskolan Skövde
Projektnummer:
2016/00560
Planerat antal deltagare:
1500
Projektperiod:
2017-03-01 - 2019-10-31
Total projektbudget:
10 833 449
Beviljat ESF-stöd:
9 206 906
Kontaktperson:
Anna-Karin Metz
E-post:
anna-karin.metz@his.se
Specifikt mål:
1

I projektet Hållbart Arbetsliv i Skaraborg kraftsamlar akademi och offentlig sektor för att förebygga psykisk ohälsa för anställda i Vård- och omsorgssektorn.

Insatser planeras mot att förbättra arbetsmiljön för kvinnor och män genom kompetensutveckling och samarbete mellan olika problemägare.

Projektet bygger på en problematik med ett ökat antal sjukskrivningar med anledning av psykisk ohälsa inom Vård- och omsorgssektorn. Överrepresentation av kvinnor i sjukskrivningsstatistiken understryker vikten av att detta inte bara är en fråga om hälsa och arbetsmiljö utan också en fråga om normer, könsmönster och jämlikhet.

Genom att öka kompetensen hos både ledning och anställda i hur man kan hantera en arbetsmiljö med hög risk för psykisk ohälsa vill projektet konkret bidra till att minska antalet sjukskrivna. I detta arbete kommer HAS främja samarbete, arrangera kompetensutvecklingsinsatser och organisationsövergripande möten i syfte att förbättra och utveckla strategier, handlingsplaner och rutiner som kan användas på olika nivåer i en organisation.

Genom en strukturerad uppföljning och utvärdering av projektets resultat och effekter kan insatsernas effektivitet bedömas och bidra till att nya metoder och verktyg kommer målgruppen tillhanda.

Projektet mobilliserar kompetens från flera olika forskningsområden och genom ett institutionsövergripande samarbete kan vård och omsorgssektorn få tillgång till ny kunskap och nya metoder för att förbättra arbetsmiljön i verksamheten.