information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00557 - Fullfölja studier GR "FSGR"

Projektnummer:
2016/00557
Projektägare:
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), GR Utbildning
Namn:
Fullfölja studier GR "FSGR"
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2017-03-31 - 2020-03-30
Total projektbudget:
12 646 902
Beviljat ESF-stöd:
5 878 786
Kontaktperson:
John Nelander
E-post:
john.nelander@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
103

Fullfölja studier GR "FSGR" är ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för deltagande skolor att utifrån lokala behov samt med hjälp av vetenskapligt förankrade och beprövade metoder arbeta för att motverka studieavbrott så att fler unga kvinnor och män (15-24 år) erhåller en gymnasieexamen, för att i förlängningen fler unga personer i nästa steg ska ha större förutsättningar att kliva in på arbetsmarknaden. Projektets övergripande mål är att minska studieavbrotten på de skolor som deltar i projektet. Projektet pågår under 36 månader, perioden 31 mars 2017 - 31 mars 2020.

Behovet av insatser som resulterar i ökad kompetens hos verksamma inom skolan när det gäller att motverka studieavbrott är stort, vilket stämmer väl med de behov och planer som finns inom GR, VGR, nationellt och inom EU. Dessa insatser behöver ha ett tydligt individperspektiv så att de aktiviteter som planeras inom projektet har en hög grad av inbyggd flexibilitet och individanpassning. Att möta deltagande elever utifrån deras individuella behov och förutsättningar gällande motivation, familjebakgrund och utifrån om de är nyanlända eller har någon funktionsnedsättning blir viktiga beståndsdelar att beakta inom projektets ram. Bedömningen är att projektet kommer att bidra till detta genom ingången där skolorna lokalt formulerar sin projektverksamhet med utgångspunkt i individuella behov hos eleverna. Det innebär att elevernas specifika behov och svårigheter, bland annat kopplat till funktionsvariationer, språk och andra faktorer utgör grunden i arbetet med insatser. Analysen av varför eleven befinner sig i riskzon för att hoppa av är nyckeln till en relevant och individuellt anpassad insats.

Projektet bedrivs inom ramen för tre delområden: A) Lokala delprojekt på gymnasieskolor, B) Mötesplatser där ungdomar som riskerar att hoppa av skolan och arbetslivsrepresentanter träffas och C) en processkarta som tydliggör de kompetenser och resurser som finns att vända sig till när en skola upptäcker att en elev riskerar att hoppa av. De lokala delprojekten kommer att bedrivas på ett antal skolor i Göteborgsregionen med fokus på fristående gymnasieskolor. Utifrån en projektidé baserad på lokala förutsättningar och elevgruppens behov, formuleras en projektplan för utvecklingsarbetet på respektive skola. Sakkunnig projekt- och processledning från GR bistår i det lokala arbetet, och en samordning med övriga projekt och initiativ som rör frågan genomförs kontinuerligt.

Resultat av projektet förväntas möta utmaningar på både individ, organisation och systemnivå för att underlätta etablering i arbetslivet och öka deltagandet i utbildning för unga kvinnor och män (15-24 år).