2016/00554 - Spel som etableringsverktyg

Name:
Spel som etableringsverktyg
Region:
Västsverige
Projektägare:
Högskolan i Skövde, Högskolan i Skövde
Projektnummer:
2016/00554
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-02-01 - 2017-10-31
Total projektbudget:
2 309 829
Beviljat ESF-stöd:
2 309 829
Kontaktperson:
Katrin Dannberg
E-post:
katrin.dannberg@his.se
Specifikt mål:
2.2

Förstudieprojektet kommer att utreda och skapa underlag för att utveckla ett genomförandeprojekt där spel, spelteknik och spelkultur är del av metoden för att underlätta etableringen i arbetslivet och öka deltagande i utbildning för unga kvinnor och män som är arbetslösa, står långt ifrån arbetsmarknaden eller riskerar att få arbetsmarknadsrelaterade problem.

Förstudien kommer att fokuseras kring tre områden:
• Spelintresse: Vilka aktiviteter kan fånga upp personer med intresse för spel och spelkultur och genom deras hobby väcka intresse för ökat deltagande i studier/fortsatta studier: Något som längre fram skulle kunna leda till att ungdomar kan arbeta med att utveckla sin nuvarande hobby.
• Gamification: Vilka aktiviteter kan få ungdomar som är intresserad av spelteknik att reflektera över hur man skulle kunna använda tekniken i andra sammanhang än spel och hur kan detta kunskapsområde fördjupas så att fler hittar en plats på arbetsmarknaden.
• Validering: Vilka är möjligheterna till validering av kompetens inhämtad via dataspel

Projektet kommer att vara uppdelat i fyra block, där de tre första blocken är två månader styck och det fjärde blocket är tre månader. Tillsammans utgör de projektets nio månader.
1. Analyser; förstudien genomför analyser inom olika områden för att etablera en grund att stå på
2. Utkast till metoder; baserat på analyser och Högskolans kunnande inom området tas det fram utkast till olika metoder inom de tre fokusområdena
3. Avstämning mot målgruppen; Utkasten till olika metoder presenteras och diskuteras med målgruppen unga och med intressenter och övriga aktörer inom området
4. Planering av genomförandeprojekt; de utkast till metoder som under avstämningen anses ha bäst förutsättningar kommer att ligga till grund för aktiviteterna i ett planerat genomförandeprojekt som dokumenteras som en del av slutrapporten.