2016/00550 - En hälsosam arbetsplats

Projektnummer:
2016/00550
Projektägare:
Göteborgs Stad, SDF Östra Göteborg, SDF Östra Göteborg
Namn:
En hälsosam arbetsplats
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
3505
Projektperiod:
2017-04-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
13 964 000
Beviljat ESF-stöd:
11 843 802
Kontaktperson:
Inger Jayakoddy
E-post:
inger.jayakoddy@ostra.goteborg.se
Stödmottagare postnr:
40258
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg tillsammans med Intraservice (ägare för stadens rehabiliteringsprocess) har för avsikt att, på olika nivåer, utveckla kunskapen, metoder och stöd på individ- grupp- och organisationsnivå samt ur såväl hälsofrämjande, förebyggande som rehabiliterande perspektiv. Detta för att nå så stor framgång som möjligt. Projektets aktiviteter har fokus på att utveckla ett strategiskt hälsofrämjande arbete på organisationsnivå samt utveckla kommunens förebyggande och rehabiliterande arbete. I projektet kommer chefer i det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet vara en primär målgrupp för aktiviteter, både för att utveckla stödet riktat till chefer men också för att stärka dem i sin roll som ledare med ansvar för arbetsmiljön riktat till sina medarbetare. I det rehabiliterande perspektivet kommer chefer, HR-funktioner och långtidssjukskrivna medarbetare vara primära målgrupper för aktiviteter.