information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00548 - Positiv Rörelse

Namn:
Positiv Rörelse
Region:
Västsverige
Projektägare:
Sjuhärads samordningsförbund, Sjuhärads samordningsförbund
Projektnummer:
2016/00548
Planerat antal deltagare:
450
Projektperiod:
2017-04-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
6 013 911
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
5 135 544
Kontaktperson:
Anna Fagefors
E-post:
anna.fagefors@sjuharadssamordningsforbund.se
Specifikt mål:
1.1

450 kvinnor och män kommer att delta i kompetensutvecklingsinsatser för att öka psykisk hälsa och hållbart arbetsliv i Sjuhärad.
Sjukfallsstatistik visar att behoven av åtgärder för att minska den psykiska ohälsan och de långa sjukfallen i Sjuhärad är stora och att problemen i flera fall är värre än för riket i snitt. Anställda inom vård och omsorg samt övriga kontaktyrken finns framförallt inom kommuner och region men deltagande erbjuds även till motsvarande yrken eller roller även hos ideella och privata aktörer.
Kompetensutvecklingen kommer att ske både genom strukturövergripande och individinriktade insatser. Det kommer att ta tid att nå ett jämställt organiserat arbetsliv där psykiska ohälsa inte förringas men möts med olika metoder beroende på om det är psykiskt illabefinnande i form av en naturlig del av livet eller psykisk ohälsa/sjukdom som kräver sjukskrivning och behandling. Om detta måste vi tillsammans lära mer både på ett individuellt och organisatoriskt plan.

Analys och planeringsfasen inleds 20170401 och pågår till och med 20171231. Analysfasen är lång nog att ta hänsyn till det svåra läge som berörda organisationer och arbetsplatser befinner sig i. Samtidigt som kompetensutveckling efterfrågas saknas i många fall resurser till grunduppdraget vilket hindrar nyorientering. För att möta detta kommer nio månader att avsättas för förankring, detaljerad volymberäkning och planering av effektivt genomförande kring utbildningar och spridning. En projektledare, kvinna eller man, kommer på heltid, tillsammans med ekonom och administratör på deltid, att initiera projektet och fastställa en utbildnings- och spridningsplan mm i enlighet med vad som konkret efterfrågas inom projektets ramar.

Genomförandefas sker hela 2018 och 2019 genom att utbilda män och kvinnor på organisationsnivå, på gruppnivå och individuellt inriktat enligt den plan som skapats i analysfasen. Utförandet omfattar en blandning av fristående öppna föreläsningstillfällen och upprepade kurstillfällen för slutna grupper. Projektpersonalen från analysfas kvarstår och merparten av utbildare köps externt i form av coacher, handledare och specialister inom olika områden. De kvinnor och män som kommer att ansvara för de olika grupputbildningarna, individuellt inriktade grupper och strukturövergripande grupputbildningar/workshops köps in i relation till hur olika grupper efterfrågats och förankrats inför genomförandet. Även breddkompetensutbildningar, publika event och andra spridningstillfällen anordnas. Transnationellt utbyte består i att kunskap inhämtas och två olika grupper genomför varsitt utlandsbesök samt lokalt sprider inhämtade erfarenheter vidare.

Utifrån de olika områden som grupperna arbetar kring sker en generalisering av kunskap eller arbetssätt som bedöms tillämpliga för fler arbetsplatser så att förbättrade rutiner för att öka den psykiska hälsan och minska/förkorta sjukskrivningar kan spridas till arbetsplatser/funktioner med motsvarande inriktning. Spridning sker löpande under genomförandefasen.
Projektets avslutande tre månader 20200101-20200331 avsätts för slutrapportering och sammanställningar för att summera projektnytta och fortsatt spridning av Positiv Rörelse.

De förändringar som förutses för deltagande kvinnor och män gällande ökad individuell kompetens är att förebyggande insatser nyttjas för att minska och förkorta sjukskrivningar. Fler förväntas uppleva ökad kommunikationsförmåga och begränsad upplevelse av stress. Fler har en minskad känsla av att vara offer och högre förståelse och förmåga att styra egna val samt att tillgänglighet för olika funktionsvariationer förbättrats.

Hos de organisationer som medverkar förväntas förankrad kunskap om sin egen och eventuell medaktörs roll i den fråga som aktivt bearbetats (inom organisationen för internt eller externt bruk, eller i professionsbaserad samverkan) och aktivt utförande av de policys, rutiner etc som arbetas fram gemensamt. Jämställdhet, social kultur och språkbruk förbättras.

Projektet avser även att finna nya samarbetsformer med andra ESF-projekt och öka
kunskapsuppbyggnad som kan förmedlas och ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.
Samtliga involverade kommer att förbättra sina förhållningssätt och efterleva de horisontella principerna kring jämställdhet, tillgänglighet och likabehandling till vardags.

Förbundet avser att avropa uppföljning och utvärdering genom ESFs ramavtal till stöd för planering och implementering av de kunskaper och arbetssätt som vunnits genom Positiv Rörelse.