2016/00513 - Nyanländ Drivkraft

Diarienummer:
2016/00513
Namn:
Nyanländ Drivkraft
Projektnummer:
2016/00513
Projektägare:
Torsås kommun, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
6 982 253
Beviljat ESF-stöd:
4 624 471
Kontaktperson:
Anders Adelgren
E-post:
anders.adelgren@torsas.se
Stödmottagare postnr:
38525
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

I projektet Nyanländ Drivkraft vill vi arbeta med att stärka möjligheterna för nyanlända med någon form av uppehållstillstånd att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Utgångspunkten kommer att vara den nyligen framarbetade Torsåsmodellen som arbetats fram i en förstudie. Modellen innebär att vi kan erbjuda flera olika möjligheter till sysselsättning. Övergripande handlar det om sysselsättning i form av studier, arbete eller företagande.

När den nyanlände skrivs in i projektet kommer denne att delta i en fyra veckor lång introduktionsutbildning, som syftar till att rusta individen inför arbete på den svenska arbetsmarknaden. Exempel på innehåll kan vara svensk arbetsrätt, "jobbsök" och CV-skrivning. Efter introduktionsutbildningen är tanken att deltagaren ska praktisera under tre månader inom näringslivet eller inom den kommunala verksamheten. Under hela sin tid i projektet kommer den nyanlände att få individuell vägledning för att tydliggöra dennes mål, förutsättningar och kompetens. Vägledningen kommer att vara en viktig byggsten i den personliga handlingsplanen som ska upprättas från starten. Denna ska vara vägledande för individen under hela dess tid i projektet.

Med detta arbetssätt kommer vi att kunna stärka möjligheterna för den nyanlände att komma närmare arbetsmarknaden, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en lyckad integration i samhället. En positiv effekt är att chanserna för individen att bosätta sig i kommunen ökar. Samtidigt får arbetsmarknaden möjlighet att dra nytta av den nyanländes kompetens - en "vinn-vinn-situation" skapas.

Projektets syfte är att implementera Torsåsmodellen vilket ska stärka nyanländas möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden. De tre delmålen är:

- Ökad kompetens hos nyanlända för att rustas inför sysselsättning på den svenska arbetsmarknaden.
- Ökad kunskap kring Torsåsmodellen hos berörda aktörer inom kommunens organisation och hos samverkanspartner.
- Stärkt samverkan mellan aktörer inom den kommunala organisationen (exempelvis med Kunskapsnavet som samordnar vuxenutbildningen i kommunen), mellan myndigheter såsom Arbetsförmedlingen samt andra aktörer, som tillsammans kan utveckla Torsås kommuns arbetsmarknadspolitiska arbete gentemot nyanlända.