information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00499 - 4-Ess

Namn:
4-Ess
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Försäkringskassan, SF Småland Sydost
Projektnummer:
2016/00499
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-01-31
Total projektbudget:
9 213 356
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
4 327 024
Kontaktperson:
Kerstin Pettersson
E-post:
kerstin.petersson@forsakringskassan.se
Specifikt mål:
2.1
Utvärderingsrapporter:

I projektet är fokus att få en minskad sjukfrånvaro och ohälsa, särskilt den psykiska ohälsan och diffus smärtproblematik hos de anställda i Ljungby, Torsås och Vimmerby kommun. Detta ska uppnås genom att utveckla en hållbar arbetsstruktur genom tydlig arbetsfördelning i samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Region Kronoberg, Kalmar läns landsting, Ljungby kommun, Torsås kommun och Vimmerby kommun som arbetsgivare. På individnivå är det fokus på tidiga sjukskrivningar. Viktigt att se könsperspektivet då det är en stor majoritet kvinnor som har ohälsa. Projektets geografiska avgränsning är kommunerna Ljungby, Torsås och Vimmerby.

Bakgrunden till projektet är den ökade sjukfrånvaron från bland annat kommunanställda, då främst kvinnor med psykisk ohälsa. Syftet med projektet är att förebygga ohälsa hos kommunens anställda genom preventivt arbete hitta en god struktur för att kunna se tidiga tecken på ohälsa som i sin tur ska minska inflödet av sjukskrivningar.

Tanken är att hitta en hållbar struktur inom arbetsgivarens organisation och som på individnivå är att förbättra sjukskrivningsprocessen från dag 1 i sjukskrivningen, så att den anställde är i centrum och inte hamnar "mellan stolarna".

Målgruppen för det strukturella arbetet är kommunen som arbetsgivare och dess medarbetare inom vården, Försäkringskassan samt Arbetsmiljöverket. Medarbetare från de ingående myndigheterna som ska arbeta i projektet med processen och samordningen är ett 35-tal personer (chefer, samverkanansvariga, personlig handläggare, HR-specialister, läkare, läkarsekreterare m.fl.)

Målgruppen för det individuella arbetet är anställda i de tre kommunerna som är sjukskriven från dag 1 och framåt i sjukskrivningsprocessen och som förväntas eller som i dagsläget är behov av samordning. Alla diagnoser är aktuella för projektet men psykiskt ohälsa samt diffus smärtproblematik är prioriterade. Identifiering av målgruppen görs via arbetsgivarnas system för att följa sjukfrånvaron och via Försäkringskassans system vid uppstart av sjukärendet.

Metoden för att utveckla aktörernas samarbete kring hållbar arbetsstruktur och rehabilitering är att ta fram en arbetsprocess för en systematisk och smidig samverkan vid tidiga tecken på ohälsa hos anställda samt att skapa gemensamma arenor för att minska tidsspannet för målgruppen i processen.

En annan del av metoden är att anordna utbildningsinsatser för berörda medarbetare på kommunerna, Försäkringskassan och vården för att höja kompetensen kring preventivt arbete med ohälsa.

En annan del i metoden är att systematisera omvärldsbevakningen gällande hållbar rehabilitering och sjukskrivningspreventention.

Verktyg till utvärderingen är en riskanalys, kommunernas personalsystem, enkäter till personer direkt involverade i sjukskrivningsprocessen om arbetsmiljö och samverkan, enkät till målgruppen, intervjuer av målgruppen och mätning av tid från uppstart av sjukärendet hos Försäkringskassan till utbetalning av sjukpenning. Enkäter och intervjuer genomförs i början, i mitten och i slutet av projektet. Närvaro och sjukfrånvaro följs varje månad.

Projektets resultat blir en samsyn kring sjukskrivningsprocessen och på tidig kommunikation mellan vården, arbetsgivaren och Försäkringskassan. Ökad kompetens hos både personal och målgrupp om bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter och socialförsäkringens möjligheter. Anställda blir tryggare i sin roll och förstår sjukskrivningsprocessen med andra myndigheter och därmed förbättras arbetsmiljön och effektiviteten. Samverkan blir bättre och sjukfrånvaron minskar.

Medfinansiering kommer från medarbetares löner som arbetar direkt för projektet hos de olika medverkande aktörerna.

Underlaget till förändringsteorin diskuterades under ett storgruppsmöte med alla intressenter där man diskuterade fram projektets resultat, leveranser, prestationer och resurser, detta sammanställdes därefter.

Utgångspunkten för de horisontella principerna är att de ska vara ett aktivt bidrag till mervärde och ökad måluppfyllelse i projektet.

I omvärldsbevakningen använder vi erfarenheter och kunskaper från projekt och forskning om arbetsmiljö, rehabilitering och försäkringsmedicin.