information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00485 - Praktikkartläggning

Projektnummer:
2016/00485
Projektägare:
Uppsala kommun, Arbetsmarknadsförvatlningen
Namn:
Praktikkartläggning
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2017-02-01 - 2018-09-30
Total projektbudget:
5 229 814
Beviljat ESF-stöd:
5 229 814
Kontaktperson:
Monica Söderström
E-post:
Monica.Soderstrom2@uppsala.se
Stödmottagare postnr:
75375
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Dagens komplexa situation där arbetsgivare kontaktas av en mängd olika aktörer som efterfrågar praktikplatser med olika syften är inte gynnsamt varken för arbetsgivarna, som inte mäktar med ett gott praktikplatsmottagande och därmed inte använder praktik som en del i sitt kompetensförsörjningsarbete och inte heller för den enskilde individen som är i behov av en praktikplats som ett steg på vägen till ett aktivt i arbets- och samhällsliv. För att bidra till en säkrad framtida kompetensförsörjning samt en mindre diskriminerande arbetsmarknad utifrån ett likabehandlingsperspektiv vill vi i detta projekt därför ta reda på hur en hållbar modell för praktiksamordning bör ser ut och vilka delar denna struktur behöver innehålla , för att på sikt kunna skapa en effektiv och hållbar modell för praktiksamordning. På längre sikt bör kartläggningen bidra till en kortare väg från utanförskap till arbete samt minskade försörjningskostnader. Dessutom ge en bättre matchning mellan behov och efterfrågan på arbetsmarknaden och ökade möjligheter för arbetsgivarna att rekrytera rätt kompetens. Samarbetsparter tillika målgrupp i projektet är Enköping, Heby, Tierp, Uppsala, Älvkarleby och Östhammar kommun och Arbetsförmedlingen. Även Knivsta och Håbo kommer under analys- och planeringsfas erbjudas att ingå i kartläggningen.
Tre personer som ansvarar för varsitt område: arbetsgivarperspektivet, deltagarperspektivet samt matchningen/samordningsfunktionen anställs tillsammans med en övergripande projektledare hos Arbetsmarknadsförvaltningen Uppsala kommun. Dessa ansvarar för att kartlägga behov och förutsättningar för praktiksamordning inom de tre fokusområdena i länets kommuner och på Arbetsförmedlingen. För att säkerställa att projektet genomsyras av ett jämställdhets- och funktionalitetsperspektiv kommer alla projektmedarbetare att erbjudas en utbildning om de horisontella perspektiven. Det är också av stor vikt att den utvärderare som ska upphandlas besitter goda kunskaper inom jämställdhets- och funktionalitetsfrågor, för att kunna fungera som processtöd i projektet. Kartläggningen ska omfatta sammanställa volymer, synliggöra behov av praktik, vilka system för praktiksamordning som används idag, erfarenhetsutbyte med andra län samt ta tillvara på tidigare erfarenheter inom andra projekt. Om denna kartläggning visar att det är möjligt ska projektet ta fram ett förslag på en framtida gemensam struktur för praktikplatssamordning som utgår ifrån arbetsgivarnas och individernas behov, samt ta fram förslag på en långsiktig förvaltning och finansiering.