2016/00467 - Enkla jobb

Name:
Enkla jobb
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Landskrona stad, Stadsledningskontoret
Projektnummer:
2016/00467
Planerat antal deltagare:
930
Projektperiod:
2017-02-01 - 2020-12-31
Total projektbudget:
50 655 263
Beviljat ESF-stöd:
33 921 910
Kontaktperson:
Jimmie Rönndahl
E-post:
jimmie.ronndahl@landskrona.se
Specifikt mål:
2.1

Enkla jobb
Landskrona går före och arbetar fram lösningen för framtidens arbetsmarknad.
Augusti 2016 har Landskrona den högsta relativa arbetslösheten i Sverige. Samtidigt med rådande hög arbetslöshet i staden föreligger kris i kommunens kompetensförsörjning och då i huvudsak inom vård, omsorg och socialtjänst.

Landskrona har som mål att arbetslösheten ska minskas åtminstone till skånesnittet. För att lyckas med detta måste nya lösningar till. Vi har konstaterat att de gamla lösningarna på arbetslöshetsutmaningen, med stort fokus på att förändra de arbetssökande individerna, helt enkelt inte fungerar längre. Genom att förändra strukturerna får insatserna långsiktiga effekter. Vi tar fram en metod som kan spridas och som gör att vi på sikt kan få en mer konkurrenskraftig region där fler individer deltar i arbetskraft, skattekraft och konsumtionskraft.

Diskussionen om s.k. enkla jobb pågår just nu i den politiska debatten och ett antal olika förslag på
definitioner och inriktningar föreligger. Landskrona har enats om definitionen av enkla jobb. Vi har en
metod för att identifiera enkla jobb och genom projektet vill vi pröva arbetsmarknadsåtgärder för att
identifiera individers informella kompetenser och matcha dessa mot enkla jobb.

Landskrona ska bli en plats med inkluderande arbetsmarknad och en pilotkommun för den nya arbetsmarknaden. Vi gör detta genom att arbetsplatser och verksamheter ges möjlighet att ställas om för att sänka trösklarna så att fler individer får tillgång till arbetsmarknaden genom att skapa nya tjänster i
form av enkla jobb. På så sätt kan den kvalificerade arbetskraften fokusera på de arbetsuppgifter som matchar utbildningsnivån.

Under ett antal år har Landskrona stad utvecklat metoden Kompetensgarantier för arbetsmarknaden
(KGA), som är ett verktyg för att synliggöra informella kompetenser. Verktyget kommer under
projektperioden att användas och utvecklas, för såväl arbetstagare som arbetsgivare, som ett led i att införa ett nytt synsätt avseende fördelning samt anpassning av arbetsuppgifter. Genom KGA kan projektet validera
kompetens och tidigare erfarenheter kopplat till olika yrkesområden. För personer med utländsk
bakgrund och stor grad av informella meriter är detta en ingång till den svenska arbetsmarknaden.
Kompetensprofilerna används också för att identifiera och specificera enkla jobb.

Vi vill med projektet:
- att individer som idag står långt från arbetsmarknaden rustas för ett inträde på densamma
- att genom attitydförändring öppna upp arbetsmarknaden, inledningsvis den offentliga, för
målgrupperna i projekt genom omfördelning och anpassning av arbetsuppgifter
- att Landskronas modell för Enkla jobb blir en naturlig del i Landskrona stads kompetensförsörjning
och kan komma att spridas till övriga kommuner inom regionen samt till näringslivet.