information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00466 - LIS-Lyckad integration i Skåne

Namn:
LIS-Lyckad integration i Skåne
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Burlövs kommun, Socialförvaltningen
Projektnummer:
2016/00466
Planerat antal deltagare:
357
Projektperiod:
2017-03-01 - 2019-02-28
Total projektbudget:
5 409 070
Beviljat ESF-stöd:
4 057 065
Kontaktperson:
Malin Lang
E-post:
malin.lang@burlov.se
Specifikt mål:
1.1

Sverige tog under 2015 och 2016 emot en stor andel ensamkommande barn och kommunerna Lomma, Burlöv och Staffanstorp har identifierat ett gemensamt behov för att stärka kompetensen hos de som kommer i kontakt med ensamkommande barn. Behovet är övergripande och stärker sig inom flera olika förvaltningar och arbetsplatser. Under sommaren 2016 har regeringen fattat beslut om en begränsad möjlighet till uppehållstillstånd, samt haft ytterligare två lagändringar på remiss. Samtliga lagförslag kommer att innebära konsekvenser och utmaningar för kommunerna om de antas i sin nuvarande form. För att kunna möta dessa framtida utmaningar behöver kommunerna erbjuda medarbetare rätt förutsättningar för sitt uppdrag, vilket görs genom kompetensutveckling, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Det finns även i nuläget ett identifierat behov av att utveckla nätverk på olika nivåer och för olika personalkategorier för att därigenom skapa en gemensam plattform för att kunna arbeta med frågorna framöver. I detta arbete kommer även andra arbetsplatser och föreningar engageras för att hitta gemensamma lösningar för en lyckad integration för de ensamkommande i kommunerna. Syftet med projektet är att bidra till en lyckad integration för de ensamkommande i kommunerna. Detta ska uppnås genom individuell kompetenskartläggning och verksamhetsutveckling till de förändrade krav som ställs på personalen som möter de ensamkommande barnen är förhoppningen att projektet bidrar till att bygga upp kompetens och erfarenhetsutbyte i samverkan. Effekten blir att integrationen stärks i kommunerna men även i regionen. I syfte att stödja integrations- och etableringsprocessen och öka kompetensen kring normkritiska perspektiv behöver boendepersonal, skola, fritid, föreningsliv och civilsamhälle (praktikplatser) kompetenshöjande insatser som i slutändan resulterar i en stärkt integration i både kommunen, i Skåne och landet. Riktlinjer och strategi för arbetet med integration fastställdes 160301 av Kommunstyrelsen i Burlövs kommun men finns inte på samma sätt i Lomma. Genomarbetade och väl förankrade integrationsplaner behöver tas fram såväl som konkreta verktyg samt riktning och mål för hur personalen ska höja sin kompetens ur ett integrations-, mångfalds- och inkluderingsperspektiv. Det finns även ett behov av att skapa en plattform för integrationsfrågor över förvaltnings- och kommungränser eftersom alla kommuner sitter med samma generella problem kring utbildning, praktik, arbete och bostäder och med samma mål – en lyckad integration. Det finns även flera långsiktiga och kortsiktiga positiva effekter av projektet på de verksamheter som är berörda. Vid kompetensutveckling så kan det även bidra till en minskad personal omsättning och att kommunerna blir en mer attraktiv arbetsgivare med verksamheter som genomsyras av ett inkluderingsperspektiv. Varje enskild medarbetare ska bli mer rustad för att möta varje individ där den befinner sig och kunna ge denne individ goda förutsättningar för integration på både kort och lång sikt. De ska även ges en grundläggande kunskap om jämställdhet för att effektivt kunna uppmärksamma och arbeta med normer, attityder och värderingar och föreställningar om kön som finns i samhället, i olika kulturer och på arbetsplatser som i sin tur kan påverka flickors och pojkars möjligheter att påverka sina liv. Projektet bidrar också till att övergripande i Skåne uppfylla jämställdhetsmålen.