2016/00451 - NISA

Projektnummer:
2016/00451
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Marknadsområdena Norra och Södra Mäladralen samt Östergötland
Namn:
NISA
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
4400
Projektperiod:
2017-04-01 - 2020-03-31
Total projektbudget:
141 463 351
Beviljat ESF-stöd:
61 473 038
Kontaktperson:
Markus Ivarsson
E-post:
markus.ivarsson@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
75103
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Utvecklingen av långtidsarbetslösheten i Marknadsområdena Norra och Södra Mälardalen/Östergötland har under senaste åren ökat. Trots en period av tillväxt sker en ökad tudelning på arbetsmarknaden som Arbetsförmedlingen inte har kommit tillrätta med.
Under 2016 kan vi räkna med ett ökat inflöde i långtidsarbetslöshet i och med att antalet utomeuropeiskt födda personer som behöver en plats på arbetsmarknaden ökat kraftigt.
Analysen är oroväckande. Särskilt i belysning av att prognosen för marknadsområdena är att förväntningar på tillväxt och efterfrågan på arbetskraft är så pass hög att arbetskraftsbrist nu riskerar att hämma tillväxten i ekonomi.
Ambitionen för Arbetsförmedlingen måste vara att denna efterfrågan används som en positiv kraft för att vända långtidsarbetslöshet till en tillvaratagen kompetens.
Utifrån denna bakgrund har marknadscheferna i Norra Mälardalen och Södra Mälardalen/Östergötland kommit överens om att ansöka om ESF-medel till projekt som skall skapa och utveckla förutsättningar att lyckas i detta arbete.
Projektet skall:
-Stötta arbetsmarknadens behov.
-Förkorta utomeuropeiskt föddas tider i arbetslöshet.
-Bryta långtidsarbetslöshet.
-Ha fokus på nyorientering, yrkesvägledning.
-Ha utgångspunkten att jämställdhet skapar mervärde på arbetsmarknaden och för individen.
Avsikten är att genom projektet skapa förbättring av metoder och verksamhet som leder till att långtidsarbetslösa kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden finner ett arbete, påbörjar en utbildning eller på annat sätt hittar en väg in på arbetsmarknaden genom att de får en nyorientering.
Metodutvecklingen i projektet skall inriktas mot tre områden.
-Förbättrad vägledningsmetodik.
-Förbättrat matchningssamarbete med arbetsgivare
-Ökad jämställdhet i arbetslivet.
För att nå detta resultat är utgångspunkten att skapa arbetsteam där funktionerna stärker det gemensamma resultatet.
Effekten av projektets resultat skall nås genom att resultaten från projektet förankras i Arbetsförmedlingens organisation, de kommunala organisationerna och hos arbetsgivare på strategisk nivå i syfte att skapa nya effektivare arbetsstrukturer.