information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00445 - SSI Suggestopedisk SpråkInlär.

Projektnummer:
2016/00445
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR, Samordningsförbundet RAR
Namn:
SSI Suggestopedisk SpråkInlär.
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
236
Projektperiod:
2017-03-01 - 2019-06-30
Total projektbudget:
12 115 194
Beviljat ESF-stöd:
5 672 548
Kontaktperson:
Kenny Sjöberg
E-post:
kenny.sjoberg@yahoo.com
Stödmottagare postnr:
61184
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet, som ägs av samordningsförbundet RAR i Sörmland i samarbete med SFI-enheterna i Eskilstuna och Katrineholms kommuner, handlar om att ge nyanlända kunskaper i svenska med bättre resultat än med traditionell undervisning inom sfi-systemet.
Kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att en person ska kunna vara delaktig i samhället och få ett arbete.
Nyanlända har mycket olika bakgrunder och den traditionella undervisningsmetodiken passar inte alla. Många som deltar i traditionell SFI-undervisning känner att de misslyckas och allt fler hoppar av utbildningen. Detta gäller särskilt kvinnor. Det finns därför behov av att använda alternativa undervisningsformer som gör att fler uppnår den språknivå som krävs för att komma in på den svenska arbetsmarknaden.
Suggestopedi är en pedagogisk medod som utgår från att man ska ha roligt samtidigt som man lär sig ett språk. Genom rollspel och en aktiv dialog får eleverna använda även sina känslomässiga och konstnärliga egenskaper och förmågor, inte främst bara de logiska och analytiska som i traditionell språkundervisning. Suggestopedimetoden utgår från att alla kan och man undviker risken att deltagarna delas in i duktiga och mindre duktiga.
I och med att metoden innebär att alla från första början deltar aktivt utifrån sina egna förutsättningar och egenskaper skapas en positiv och lustfylld atmosfär, där alla deltagare känner att de kan lyckas. Resultatet blir en snabbare och bättre inlärning samt ett ökat självförtroende. PROJEKTETS HUVUDSYFTE ÄR ATT TYDLIGT PÅVISA ATT SUGGESTOPEDIMETODEN GER EN SNABBARE SPRÅKINLÄRNING.
Inom projektet kommer en läroplan samt nya undervisningsmaterial på flera språk som täcker hela SFI-kurser att arbetas fram. Dessa ska efter projektets slut kostnadsfritt vara tillgängliga för andra som vill använda Suggestopedi inom sfi-systemet.
Samordningsförbundet har under flera år arbetat för att introducera Suggestopedi som en alternativ språkinlärningsmetod inom SFI-systemet. I samband med detta producerades dialoghäften med översättningar till olika språk. Dessa kan användas inom projektet som ett komplement till de som nyproduceras.
För att kunna jämföra resultatet av denna utbildningsmetod jämfört med traditionell SFI-undervisning ska projektet utvärderas av personer med forskningskompetens. Både studieresultat och socioekonomiska effekter ska utvärderas.
Projektet avslutas med ett seminarium där projektets resultat presenteras.

Några mål och fokus med projektet är att:
• deltagarna ska uppnå minst 20 % bättre resultat än de som läser ordinarie sfi-kurs,
• 50 % av deltagarna som läser arbetsmarknadsinriktad suggestopedi ska komma vidare till arbete eller praktik,
• 80 % ska uppleva att de förbättrat sina kunskaper i svenska samt fått ett bättre självförtroende,
• män och kvinnor ska ha samma möjlighet att ta till sig undervisningen,
• minska kvinnornas frånvaro från svenskundervisningen så att den inte är på högre nivå än hos männen,
• kvinnor ska bli mer aktiva utanför hemmet och i föreningslivet,
• genomströmningen av elever inom SFI ska bli snabbare vilket leder till att befintliga resurser räcker till att utbilda fler.