information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00422 - Match2Job

Namn:
Match2Job
Region:
Norra Mellansverige
Projektägare:
Kristinehamns kommun, Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn
Projektnummer:
2016/00422
Planerat antal deltagare:
200
Projektperiod:
2017-02-15 - 2020-04-14
Total projektbudget:
24 680 276
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
18 510 332
Kontaktperson:
Berndt Jendrny
E-post:
bernd.jendrny@kristinehamn.se
Specifikt mål:
2.3

Värmland står inför många utmaningar och möjligheter i och med det stora flyktingmottagandet de senaste åren och Arbetsförmedlingens prognoser visar att antalet nyanlända inom etableringen kommer öka kraftigt. Samtidigt som kommunerna får ett stort och välbehövligt befolkningstillskott så har många arbetsgivare i länet har svårt att klara sin kompetensförsörjning. Nyanlända kvinnor och män skulle med rätt stöd och insatser kunna dämpa matchningsproblematiken på arbetsmarknaden och bli en viktig resurs för arbetsgivare med rekryteringsbehov. Idag saknas dock effektiva metoder för etablering av nyanlända. En viktig förutsättning för att lyckas med etableringsuppdraget är att alla berörda parter samverkar. För att klara regionens kompetensförsörjningsbehov, och för att skapa förutsättningar för etablering och integration av nyanlända, behöver Arbetsförmedlingen och kommunerna tillsammans utveckla nya arbetssätt och metoder.

Studier och statistik visar att utrikes födda diskrimineras på arbetsmarknaden. I juni 2016 var arbetslösheten bland utrikes födda i Värmland 29%. Jämfört med kvinnor och män födda i Sverige har utrikes födda kvinnor och män även en lägre sysselsättningsgrad, i högre utsträckning tidsbegränsade arbeten och arbetar oftare inom lågkvalificerande yrken. Bland dem som kommit till Sverige av asyl- eller familjeskäl har endast fyra av tio ett arbete som överensstämde med utbildningen. Studier visar även att utrikes födda kvinnor tar del av etableringsinsatser senare än män och att mörkertalet är stort när det gäller funktionsnedsättningar bland målgruppen. Projektet kommer arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt och aktivt försöka bryta dessa diskriminerande strukturer. Målsättningen är att nyanlända kvinnor och män, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, får en snabbare väg till arbete på lika villkor fritt från diskriminering.

Arbetsförmedlingen bedömer att en väl fungerande integration är en av de största utmaningarna för Sveriges framtida tillgång på arbetskraft och en väl fungerande matchning på arbetsmarknaden. I en nyskriven rapport över flyktingmottagandet i Värmland skriver Region Värmland att för att ta tillvara de nyanländas kompetens och förkorta etableringstiden så behöver aktörerna i länet kraftsamla tillsammans för att effektivisera etableringen. Lyckas man ta tillvara de nyanländas kunskap, kompetens och innovationskraft kommer det bidra till att flera av målen i Värmlandsstrategin uppfylls. I rapporten står även att ju större investering tidigt i etableringsprocessen, desto högre vinster och intäkter på längre sikt.

Inom ramen för Match2Job kommer Arbetsförmedlingen tillsammans med åtta kommuner samverka och satsa på målgruppen nyanlända kvinnor och män tidigt i etableringsprocessen. Projektet syftar till att matcha nyanlända kvinnor och män mot yrkesutbildning inom bristyrken i nära samarbete med arbetsgivare med rekryteringsbehov. Aktiviteterna i projektet ska ge nyanlända bästa möjliga förutsättningar att under etableringsfasen genomföra en yrkesutbildning. Yrkesutbildningen ska göra nyanlända anställningsbara och bidra till arbetsgivares kompetensförsörjningsbehov.

Arbetsförmedlare med inriktning etablering, integrationshandläggare på kommunerna och studie- och yrkesvägledare kommer tillsammans kartlägga nyanländas kompetens och erfarenheter och upprätta en gemensam etableringsplan. Efter att den nyanlända genomgått introduktionskurs på SFI görs i samarbete med SFI-lärare en bedömning av individens förutsättningar att delta i projektet. De som ej bedöms ha förutsättningar att delta i Match2Job erhåller andra insatser via Arbetsförmedlingens ordinarie utbud och kan senare återigen komma att bli aktuella för projektet.

När deltagare skrivs in i projektet får de en individuell handlingsplan som omfattar aktiviteter som syftar till att "rusta" individen inför en yrkesutbildning. Aktiviteter som erbjuds är bl.a. branschinformation, studiebesök, arbetsmarknadskunskap, arbetsmarknadsprövning och yrkeskompetensbedömning i samarbete med arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning, kompetensinsatser gällande interkultur, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering. Deltagarna matchas mot ett lämpligt bristyrke, etablerar samarbete med arbetsgivare inom branschen och går vidare till nästa fas i projektet.

I den sista fasen av projektet startar deltagarna yrkesinriktad SFI i kombination med arbetsplatsförlagd bristyrkesutbildning. Alla deltagare har en individuell studieplan och på arbetsplatserna finns särskilt utbildade handledare. När deltagarna gått klart yrkesutbildningen finns möjlighet till anställning hos arbetsgivare med rekryteringsbehov inom respektive bransch.

Match2Job ska identifiera och effektivisera befintliga resurser inom de deltagande organisationerna för att hitta arbetsmetoder och modeller som kan implementeras efter att projektet upphört. Genom samverkan över organisations- och kommungränser kan Match2Job bidra till ett regionalt mervärde genom effektivare resursanvändning och lärande och utbyte av erfarenheter.