2016/00418 - LiV-spåret

Projektnummer:
2016/00418
Projektägare:
Region Värmland, Regionens kansli
Namn:
LiV-spåret
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
39
Projektperiod:
2017-02-15 - 2020-03-31
Total projektbudget:
9 845 203
Beviljat ESF-stöd:
4 627 244
Kontaktperson:
Daniel Thunberg
E-post:
daniel.thunberg@liv.se
Stödmottagare postnr:
65182
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

(Från och med 2019 har alla rikets landsting blivit regioner i och med att de tagit över det regionala utvecklingsuppdraget som regleras i en särskild lagstiftning. Syftet är att skapa en nationellt enhetlig organisationsform för hälso- och sjukvård och regional utveckling som styrs av direktvalda politiker.
Region Värmland bildades den 1 januari 2019 då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss gick samman till en gemensam organisation.
En "region" är ett regionalt organ med egen beskattningsrätt och ett brett uppdrag som täcker in många stora frågor som påverkar invånarnas vardag och framtid.
Region Värmland ansvarar för utvecklingsinsatser inom områden som hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, jämställdhet, kompetensförsörjning och kultur. Vi ansvarar också för fem av länets sex folkhögskolor.).

Landstinget i Värmland har som många andra landsting i Sverige svårt att klara av sin framtida kompetensförsörjning på grund av en ökad befolkning och många pensionsavgångar. Om inte nya vägar till rekrytering av personal utvecklas kan det få allvarliga konsekvenser för hälso- och sjukvården, både då det gäller utbud, patientsäkerhet och kvalitet.

Många av de nyanlända flyktingar som kommer till Värmland har den kompetens som landstinget efterfrågar men vägen till svensk legitimation är komplicerad och kan ta mycket lång tid. Regeringen har därför tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram ett snabbspår för sjukvårdsutbildade nyanlända inom legitimationsyrken. LiV-spåret syftar till att utifrån regeringens initiativ och ambitioner utveckla och implementera ett regionalt snabbspår för sjukvårdsutbildade inom legitimationsyrken. Politiker och hälso- och sjukvårdsledningen inom Landstinget i Värmland vill vara en aktiv och ledande part i denna utveckling i nära samarbete med Arbetsförmedlingen.

Målsättningen är att 75 nyanlända kvinnor och män deltar i projektet och att majoriteten erbjuds anställning inom landstingets verksamhet så snart deltagarna erhållit sin svenska legitimation. Inom ramen för projektet erbjuds deltagarna bland annat specialanpassad svenskundervisning med sjukvårdsinriktning, praktisk träning på landstingets kliniska träningscentrum, praktik inom landstingets verksamhet med stöd av särskilt utbildade samordnare, kompetensinsatser och praktisk tjänstgöring eller motsvarande. Dessa stödinsatser förväntas leda till ett kvalitativt och effektivt snabbspår för nyanlända inom legitimationsyrken att snabbare få anställning inom sitt kompetensområde.

Studier och statistik visar att utrikes födda diskrimineras på arbetsmarknaden. I juni 2016 var arbetslösheten bland utrikes födda i Värmland 29% medan den för övriga var 8%. Jämfört med kvinnor och män födda i Sverige har utrikes födda kvinnor och män även en lägre sysselsättningsgrad, i högre utsträckning tidsbegränsade arbeten och arbetar oftare inom lågkvalificerande yrken. Bland dem som kommit till Sverige av asyl- eller familjeskäl har endast fyra av tio ett arbete som överensstämde med utbildningen. Studier visar även att utrikes födda kvinnor tar del av etableringsinsatser senare än män och att mörkertalet är stort när det gäller funktionsnedsättningar bland målgruppen. Projektet kommer arbeta utifrån ett normkritiskt förhållningssätt och aktivt försöka bryta dessa diskriminerande strukturer. Målsättningen är att nyanlända kvinnor och män, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, får en snabbare väg till arbete på lika villkor fritt från diskriminering.

LiV-spåret ska identifiera och effektivisera befintliga insatser och resurser inom de deltagande organisationerna för att hitta arbetsmetoder och modeller som kan implementeras efter att projektet upphört. Genom samverkan över organisationsgränser kan LiV-spåret bidra till ett regionalt mervärde genom effektivare resursanvändning och lärande och utbyte av erfarenheter.