information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2016/00238 - Sverige bygger nytt

Namn:
Sverige bygger nytt
Region:
Stockholm
Projektägare:
Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter
Projektnummer:
2016/00238
Planerat antal deltagare:
900
Projektperiod:
2016-09-01 - 2019-12-31
Total projektbudget:
69 461 828
Total Kostnader:
0
Beviljat ESF-stöd:
30 082 024
Kontaktperson:
Christoffer Starkhammar Haagel
E-post:
christoffer.starkhammar@arbetsformedlingen.se
Specifikt mål:
2.1

Byggindustrin i Stockholmsregionen är i stort behov av arbetskraft samtidigt som det finns arbetslösa kvinnor och män i alla åldrar, med och utan funktionshinder, bland nyanlända och långtidsarbetslösa med utländsk bakgrund.

Vi vill ta bort hinder och öka samverkan mellan stat, kommun och branschen för att skapa fler arbetstillfällen och försörja branschen med kompetens. Genom nytänkande när det gäller arbetsgivare och facklig medverkan genom hela processen, kompetensvalidering, språkstöd på arbetsplatserna, arbetsplatsförlagt lärande, värdegrundsarbete och positiva förebilder vill vi få fler individer inom dessa målgrupper i arbete främst till bristyrken inom byggindustrin.

Då det finns ett behov inom byggsektorn att utveckla sitt varumärke när det gäller tillgänglighet, jämställdhet och likabehandling så kommer projektet att arbeta med detta som en huvudorientering genom hela projektet. Samverkansgruppen kommer att ha ett programöverskridande samarbete med ESF projekten PO 1.1 och PO 1.2 för att uppnå så stor påverkan som möjligt avseende de horisontella principerna.

Förtydligande
Med anledning av ESFs utlysning om programområde 2.1 genomförde samverkansgruppen en LFA, Logical Framework Approach, workshop i syfte att kartlägga möjligheterna till att uppnå en bättre fungerande matchning beträffande kompetensförsörjning hos målgrupperna i utlysningen och bland bristyrken inom byggsektorn.
Resultatet av workshopen var bland annat att Arbetsförmedlingen såg en tydlig möjlighet att som projektägare, och tillsammans med relevanta samarbetsparter, optimera sin ordinarie verksamhet beträffande matchningen av projektdeltagarna inom målgruppen som man i dagsläget upplevt utmaningar med att nå, samt att kompetensförsörja byggindustrin som har stora behov av fler resurser, främst inom bristyrken.
Vi såg också behovet av att på ett bättre sätt samordna de insatser som staten respektive kommuner använder sig av för att bryta perioder av arbetslöshet i de aktuella grupperna.
I dagsläget jobbar vi ofta helt inom våra egna verksamheter utan att få till en samordning. Detta leder ofta till dubbelarbete alternativt olika insatser som var och en för sig är bra för den arbetslöse men som tillsammans kan motverka en snabbare återgång till arbete. Våra respektive regelsystem kan motverka en för individen bra lösning. För att kunna arbeta med denna typ av samordning är det av stor vikt att ha olika kommuner med olika utmaningar med i projektet. Vi vill bland annat pröva olika utbildningsalternativ där vi kombinerar yrkesutbildning/ validering med utbildning i svenska. Vi tror också på att se hur vi utveckla metoderna med Supported Employment tillsammans med dessa utbildningar, så att en handläggare under vissa tider finns tillgänglig på de olika arbetsplatserna för att bättre överbrygga de problem som kan uppstå i mötet mellan vår målgrupp och arbetsplatsens personal. Solna stad kommer pröva metoder och verktyg för arbetsplatsförlagt lärande som kommer att utvecklas parallellt under ESF-projekt PO 1.2 "Sverige bygger ut". Metoder och verktyg som skapas under det tänkta projektet syftar till att kvalitetssäkra arbetsplatsförlagt lärande inom byggsektorn. Det som kommer fram i PO1.2 projektet tänker vi ta del av via deltagande i varandras styrgrupper, för att på så sätt kunna testa de metoderna även i vårt projekt.
Spånga Tensta ska jobba med att utveckla metoder för att få byggföretag att ta ett ökat socialt ansvar när de bygger, detta kommer göras genom att Spånga Tensta jobbar med påverkansarbete internt inom Stockholms stad. Detta eftersom Spånga Tensta har en starkt segregerad befolkning där Tensta är den del av stadsdelen som ligger i södra Järva – ett miljonprogramområde med 19 000 innevånare där ca 60 % av befolkningen har utländsk härkomst. Arbetslösheten och det sociala utanförskapet är stort i området som är ett av insatsområdena för speciella insatser i landet för att bryta den segregering som finns i området. Här finns också stora byggnationsplaner inom området för att öka och förbättra bostadssituationen. Dessa satsningar bör kunna göras med arbetskraft från området – för de som idag står utanför arbetsmarknaden.
Vad gäller validering av yrkeskunskaper ser vi ett behov av att bygga upp fungerande rutiner och samarbeten med branschens företag så vi kan genomföra dessa valideringar på ett bättre sätt än vad som är fallet i dagsläget. Vi behöver bland annat få till ett större förtroende inom branschen för validering som verktyg. Tillsammans med arbetsplatsförlagt lärande tror vi att detta kommer bli en fungerande modell som vi kan implementera i den ordinarie verksamheten. Haninge har möjligheter att organisera en sådan pröva på verksamhet vari även behovet av språkstöd/SFI-utbildning utreds och planeras.
Vi behöver även kartlägga nyanlända personers kompetens i ett tidigare stadie, redan under själva asyltiden, detta för att lyckas med en snabbare integration. I dagsläget kommer detta först i ett senare skede i processen för de nyanlända. Sammanfattningsvis så vill samverkansgruppen således, projektledd av Arbetsförmedlingen, arbeta optimerat med validering och använda sig bland annat av det nya digitala interna systemet kring validering som bygger på SeQF.
Vi behöver även arbeta med förhållningssätt och värdegrund ute på arbetsplatserna för att underlätta integrationen av nya medarbetare. Detta då vi ser ett problem i att bland annat kvinnor väljer bort en fortsatt karriär inom byggbranschen. Lyckas vi med detta kommer branschen på ett bättre sätt än i dag attrahera kvinnor och nyanlända till att arbeta inom byggsektorn. För att lyckas med detta är bland annat Byggnads en viktig samarbetspartner då de har många arbetsplatsombud som kan hjälpa till i detta påverkansarbete.
Utvärderingsmässigt skulle detta projekt kunna prövas på ett flertal områden för såväl projektägare som samverkansparter. Främst när det gäller uppnådda mål beträffande projektdeltagarna men även hur en relevant samverkansgrupp tillsammans med sina olika metoder och tillvägagångssätt kan optimera resultaten när det gäller matchning av svårnådda målgrupper och svårrekryterad specialkompetens inom sektorn. Detta för att kartlägga möjligheter att utveckla liknande samarbeten inom andra områden och även att implementera arbetssättet i den ordinarie verksamheten.