2016/00156 - Lärande för integration i SkNo

Projektnummer:
2016/00156
Projektägare:
Osby kommun, Verksamhetsområde Utbildning och arbete
Namn:
Lärande för integration i SkNo
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
728
Projektperiod:
2016-10-01 - 2018-09-30
Total projektbudget:
5 566 969
Beviljat ESF-stöd:
4 161 453
Kontaktperson:
Samuel Hallin Veres
E-post:
samuel.hallinveres@osby.se
Stödmottagare postnr:
28380
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Med anledning av ett ökat mottagande av ensamkommande barn i kommunerna i Nordöstra Skåne, så förutsätter detta nya pedagogiska förhållningssätt i det dagliga bemötandet bland personalen. För att få till en bra och individanpassad integration i skola och arbete så krävs det ny kompetens om omvärdsliga förhållanden, trauman och i största allmänhet kunskaper om kulturskillnader. Med förståelse för vilken bakgrund ensamkommande har så minskar risken för missförstånd, och incitamenten för att bli en del av samhället förväntas öka.
Genom kompetenshöjande åtgärder, för de som i sitt arbete möter asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn, ska projektet minska risken för missförstånd, konflikter och hot och våld. Målet är att få en långsiktig och hållbar utveckling på våra verksamheter. Genom kompetensutveckling på individnivå, utbyggnad av nätverk, plattformar och erfarenhetsutbyte ska vi bidra till en stärkt integration och ökad sysselsättning i vår region. På organisationsnivå ämnar vi skapa strukturer för ökade nätverk och skapandet av plattformar för erfarenhetsutbyte mellan olika verksamheter, inom och mellan kommuner, privata aktörer och idéburen sektor. Projektet ska öka medvetenheten hos målgruppen för bemötandets betydelse, trauma och kulturkompetens. Det ska i sin tur medföra att flyktinggruppen ska känna sig trygga, rättssäkert behandlade och respekterade utifrån vem man är. På så sätt ökas förutsättningarna för en lyckad och mer effektiv integration. Utöver detta vill vi med vårt projekt även öka förutsättningarna för trygga och harmoniska arbetsplatser för målgruppen, en bättre arbetsmiljö med minskad risk för sjukskrivningar och hög personalomsättning. Vi ser att projektet kan få stora långsiktiga effekter genom att skapa möjligheter till ett hållbart samhälle. Genom att skapa dels ett bättre bemötande av nyanlända och ensamkommande och dels en gemensam förståelse rörande värdegrund och olika kulturer ges möjligheter för en förbättrad integration i samhället och på arbetsmarknaden för dessa grupper.
Genom projektet så ska personal som dagligen möter asylsökande och ensamkommande barn Hässleholm, Kristianstad, Osby, Östra Göinge och Hörby kommun vidareutbildas och ges den kompetens som projektet föreskriver. Målet är att på bästa möjliga sätt sprida kompetensen i de kommunala organisationerna.